ΜΕΡΟΣ IV ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αδικήματα και ποιναί

18.-(1) Παν πρόσωπον το οποίον-

(α) χρησιμοποιεί τον όρον “τουριστικόν” ή “κέντρον αναψυχής” ή άλλον όρον παρόμοιον προς τούτον διά τον χαρακτηρισμόν κέντρου διά το οποίον δεν έχει εκδοθή άδεια λειτουργίας·

(β) διατηρεί ή λειτουργεί κέντρον άνευ αδείας λειτουργίας·

(γ) παραλείπει να εκδίδη ηριθμημένους λογαριασμούς κατά παράβασιν του άρθρου 15·

(δ) λειτουργεί κέντρο χωρίς να τελεί υπό τη διεύθυνση του διευθυντή κατά παράβαση του άρθρου 16,

είναι ένοχον αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας, εάν δε η παράβασις συνεχισθή μετά την καταδίκην του, τούτο είναι ένοχον περαιτέρω αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250 δι’ εκάστην ημέραν καθ’ ην συνεχίζεται η παράβασις.

(2) Επιπροσθέτως προς οιανδήποτε άλλην ποινήν προβλεπομένην υπό του παρόντος άρθρου, το Δικαστήριον επί τη καταδίκη οιουδήποτε προσώπου δι’ αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, δύναται κατά την κρίσιν του να διατάξη-

(α) την διακοπήν της λειτουργίας του κέντρου εν σχέσει προς το οποίον διεπράχθη το αδίκημα διά τοσούτο χρονικόν διάστημα όσον το Δικαστήριον ήθελε θεωρήσει πρέπον·

(β) την καταβολήν υπό του καταδικασθέντος προσώπου των εξόδων της δίκης.

(3) Εάν οιονδήποτε πρόσωπον, καθ’ ου εξεδόθη διάταγμα συμφώνως προς τας διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), παραλείψη να συμμορφωθή προς το εκδοθέν διάταγμα, ο Αστυνομικός Διευθυντής της Επαρχίας ή ο εκπρόσωπος αυτού εκτελεί το διάταγμα και αξιώνει την πληρωμήν των εξόδων άτινα προέκυψαν κατά την εκτέλεσιν του διατάγματος παρά του προσώπου καθ’ ου εξεδόθη τούτο. Τα έξοδα ταύτα θα θεωρώνται ως ποινή εντός της εννοίας του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου και η πληρωμή αυτών θα επιβάλληται συμφώνως προς τας διατάξεις του εν λόγω Νόμου.

(4) Παν πρόσωπον μη συμμορφούμενον προς διάταγμα εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) είναι ένοχον αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης αυτού, εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1000 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(5) Επιπροσθέτως προς οιανδήποτε άλλην ποινήν προβλεπομένην υπό του Νόμου και των Κανονισμών, το Δικαστήριον κέκτηται εξουσίαν να διατάξη παν πρόσωπον το οποίον ευρέθη ένοχον αδικήματος να συμμορφωθή προς τας σχετικάς διατάξεις του Νόμου ή των Κανονισμών εν σχέσει προς τας οποίας διεπράχθη το αδίκημα.

(6)(α) Το Δικαστήριον ενώπιον του οποίου εκδικάζεται κατηγορία προσαφθείσα εναντίον προσώπου τινός, δι’ αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν του εδαφίου (1) δύναται κατόπιν EX PARTE αιτήσεως να διατάξη αναστολήν πάσης εργασίας αναφορικώς προς την ανέγερσιν, κατασκευήν, διατήρησιν ή λειτουργίαν κέντρου μέχρι της τελικής εκδικάσεως της υποθέσεως αναφορικώς προς ην προσήφθη η κατηγορία:

Νοείται ότι η έκδοσις τοιούτου διατάγματος υπόκειται εις τας διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, των περί Δικαστηρίων Νόμων του 1960 έως 1972 και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών.

(β) Εάν οιονδήποτε πρόσωπον κατά του οποίου εξεδόθη διάταγμα δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) παραλείπη ή αμελή να συμμορφωθή προς το τοιούτο διάταγμα εντός του χρόνου του καθοριζομένου εν αυτώ, είναι νόμιμον διά την αρμοδίαν αρχήν να εκτελή το τοιούτο διάταγμα και τα γενόμενα έξοδα διά την εκτέλεσιν τούτου καταβάλλονται εις την αρμοδίαν αρχήν υπό του προσώπου κατά του οποίου εξεδόθη το διάταγμα και τα τοιαύτα έξοδα λογίζονται ως ποινή εντός της εννοίας του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, και η πληρωμή αυτών θα επιβάλλεται συμφώνως προς τας διατάξεις του εν λόγω Νόμου·

(γ) Οιονδήποτε πρόσωπον κατά του οποίου εξεδόθη διάταγμα δυνάμει του παρόντος εδαφίου το οποίον αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθή προς το τοιούτο διάταγμα, είναι ένοχον αδικήματος, ανεξαρτήτως του εάν η αρμοδία αρχή εχώρησεν εις την εκτέλεσιν ή εξετέλεσε το τοιούτο διάταγμα, και υπόκειται εν περιπτώσει καταδίκης αυτού εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τους τρεις μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £150 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(7) Πας όστις αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος Νόμου εν τη οποία δεν γίνεται ειδική περί τούτου πρόνοια είναι ένοχον αδικήματος και υπόκειται εν περιπτώσει καταδίκης αυτού εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £450 ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Ώραι λειτουργίας κέντρων

19.-(1) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών που αφορούν τις ώρες λειτουργίας των κέντρων και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών που αφορούν τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου καθορίζονται οι ακόλουθες ώρες λειτουργίας των κέντρων:

(α) Κατά την περίοδο από την 1η Μαϊου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου-

(i) εστιατόρια, ταβέρνες, μπυραρίες, μπαρ, καφετέριες, πιτσαρίες και σνακ μπαρ, με μουσική ή χωρίς μουσική-

- από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 2.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας·

- την Παρασκευή και το Σάββατο μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 3.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας· και

- την Κυριακή μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 2.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας·

(ii) μουσικοχορευτικά, δισκοθήκες και καμπαρέ-

- από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 2.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας·

- την Παρασκευή και το Σάββατο μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 3.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας· και

- την Κυριακή μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 2.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας·

(β) κατά την περίοδο από την 1ην Οκτωβρίου μέχρι τις 30 Απριλίου-

(i) εστιατόρια, ταβέρνες, μπυραρίες, μπαρ, καφετέριες, πιτσαρίες και σνακ μπαρ, με μουσική ή χωρίς μουσική-

- από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 2.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας·

- την Παρασκευή και το Σάββατο μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 3.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας· και

- την Κυριακή μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 2.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας·

(ii) μουσικοχορευτικά, δισκοθήκες και καμπαρέ-

- από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 2.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας·

- την Παρασκευή και το Σάββατο μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 3.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας· και

- την Κυριακή μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 2.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας.

(2)(α) Οποιαδήποτε παράταση ή μείωση των δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου καθοριζόμενων ωρών λειτουργίας των κέντρων παρέχεται μόνο για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει εκάστοτε τους 6 μήνες και κατόπιν ειδικής προς τούτο άδειας, που εκδίδεται από τον Έπαρχο της επαρχίας μέσα στα όρια της οποίας βρίσκεται το κέντρο, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

(β) Ο οικείος Έπαρχος δύναται όπως καθ’ οιονδήποτε χρόνον εντός της περιόδου ισχύος ειδικής αδείας, αφού λάβη τας απόψεις του Οργανισμού, ανακαλέση ή τροποποιήση ταύτην.

(3) Το κέντρον προς ο εξεδόθη άδεια δυνάμει του εδαφίου (2), δύναται να παραμείνη ανοικτόν κατά την διάρκειαν του ούτω παραταθέντος χρόνου. Ωσαύτως κέντρον του οποίου εμειώθη ο χρόνος λειτουργίας δυνάμει του εδαφίου (2) οφείλει να παραμείνη κλειστόν πέραν του υπό της ούτω τροποποιηθείσης αδείας επιτρεπομένου χρόνου.

(4) Ο επιχειρηματίας ή ο διευθυντής κέντρου όστις διατηρεί ανοικτόν ή ανέχεται ή επιτρέπει όπως διατηρήται ανοικτόν, κέντρον κατά παράβασιν διατάγματος εκδοθέντος δυνάμει του εδαφίου (1) ή και κατά παράβασιν αδείας χορηγηθείσης δυνάμει του εδαφίου (2), υπόκειται εν περιπτώσει καταδίκης αυτού εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(5) Παράτασις ή περιορισμός των ωρών λειτουργίας κέντρων δίδεται κατόπιν ειδικής αδείας εκδιδομένης υπό του οικείου Επάρχου αφού ληφθούν αι απόψεις του Οργανισμού.

Είσοδος σε κέντρο

19Α.-(1) Η είσοδος σε κέντρο οποιουδήποτε προσώπου για σκοπούς διασκέδασης απαγορεύεται, εκτός αν διαπιστωθεί με οποιαδήποτε έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία ότι το πρόσωπο αυτό είναι ηλικίας μεγαλύτερης των δεκαεπτά ετών ή συνοδεύεται από το γονέα ή τον κηδεμόνα του:

Νοείται ότι η είσοδος σε καμπαρέ προσώπου ηλικίας κάτω των δεκαεπτά ετών απαγορεύεται, έστω και αν αυτό συνοδεύεται από το γονέα ή τον κηδεμόνα του.

(2) Την ευθύνη για τον έλεγχο της εισόδου στο κέντρο προσώπου ηλικίας κάτω των δεκαεπτά ετών, κατά παράβαση του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, φέρει και το πρόσωπο το οποίο είναι ο επιχειρηματίας ή ο διευθυντής της επιχείρησης ή έχει υπό τον έλεγχό του το υποστατικό ή το χώρο στον οποίο διαπράχθηκε η παράβαση, καθώς και το πρόσωπο το οποίο επέτρεψε την είσοδό του.

(3) Πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(4) Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας ή ο διευθυντής της επιχείρησης ανέχεται ή επιτρέπει την είσοδο στο κέντρο προσώπου ηλικίας κάτω των δεκαεπτά ετών, είτε για σκοπούς διασκέδασης είτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, κατά παράβαση του εδαφίου (1), είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τα κέντρα που λειτουργούν ως εστιατόρια, ταβέρνες, καφετερίες, πιτσαρίες και σνακ μπαρ.

Κανονισμοί

20.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς-

(α) διά τον καθορισμόν παντός θέματος όπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού·

(β) διά την καλυτέραν εν γένει εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να προνοώσι περί χρηματικής ποινής μη υπερβαινούσης τας £450 ή περί ποινής φυλακίσεως μη υπερβαινούσης τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας δι’ οιανδήποτε παράβασιν τούτων.

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του Νόμου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων και εάν μετά πάροδον τριάκοντα ημερών από της καταθέσεως των η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς, εν όλω ή εν μέρει, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας αμέσως μετά την πάροδον της τοιαύτης προθεσμίας και τίθενται εν ισχύι από της δημοσιεύσεως των. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων, εν όλω ή εν μέρει, υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον τροποποιηθή και τίθενται εν ισχύι από της δημοσιεύσεως των.

Εποπτεία και έλεγχος

21.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου εν ισχύι Νόμου η εποπτεία και ο έλεγχος της τηρήσεως υπό των κέντρων των διατάξεων του Νόμου και των Κανονισμών διενεργείται υπό του Οργανισμού δι’ εντεταλμένων οργάνων αυτού.

(2) Παν εντεταλμένον παρά του Οργανισμού όργανον δύναται καθ’ οιονδήποτε εύλογον χρόνον να εισέρχηται, επιθεωρή, ελέγχη και εξετάζη οιονδήποτε κέντρον και να λαμβάνη αντίγραφα ή αποσπάσματα εξ οιουδήποτε βιβλίου ή εγγράφου έχοντος σχέσιν προς το κέντρον, και πάσαν άλλην πληροφορίαν την οποίαν ήθελεν ευλόγως θεωρήσει αναγκαίαν προς εξακρίβωσιν της τηρήσεως των διατάξεων του Νόμου και των Κανονισμών:

Νοείται ότι εις περιπτώσεις επιθεωρήσεων όπου συντρέχουν ειδικοί λόγοι δέον να είναι παρών ο διευθυντής ή ο επιχειρηματίας του κέντρου.

(3) Πας επιχειρηματίας ή διευθυντής κέντρου δέον όπως παρέχη τοιαύτας διευκολύνσεις επιτρεπούσας την άσκησιν της δυνάμει του παρόντος άρθρου εξουσίας ως ήθελεν ευλόγως απαιτηθή υπό των εντεταλμένων οργάνων του Οργανισμού.

(4) Πας όστις καθ’ οιονδήποτε τρόπον παρεμποδίζει τον Οργανισμόν ή οιονδήποτε παρ’ αυτού εντεταλμένον όργανον εις την άσκησιν της υπό του παρόντος άρθρου παρεχομένης εξουσίας, ή παραλείπει να παρέχη προς αυτόν όλας τας αναγκαίας διευκολύνσεις, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εν περιπτώσει καταδίκης αυτού εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £450 ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Προσωριναί διατάξεις

22.-(1) Πας όστις κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου λειτουργεί κέντρον άνευ αδείας λειτουργίας δυνάμει των περί Τουριστικών Κέντρων Νόμων του 1979 έως 1981 υποχρεούται όπως εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, υποβάλη αίτησιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον διά κατάταξιν και έκδοσιν αδείας λειτουργίας του τοιούτου κέντρου.

(2) Εις περίπτωσιν καθ’ ην οιονδήποτε κέντρον έχει ελλείψεις εις τας δυνάμει του Νόμου και Κανονισμών καθοριζομένας κτιριολογικάς προϋποθέσεις, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται-

(α) εάν κρίνη ότι η εκτέλεσις των τοιούτων κτιριολογικών προϋποθέσεων είναι εφικτή, να παράσχη προθεσμίαν προς εκτέλεσιν τούτων·

(β) εάν κρίνη ότι η εκτέλεσις των κτιριολογικών προϋποθέσεων δεν είναι εφικτή, να εγκρίνη περιωρισμένης εκτάσεως χαλαρώσεις των Κανονισμών των αναφερομένων εις τας κτιριολογικάς προϋποθέσεις.

Κατάργησις και επιφύλαξις

23. Οι περί Τουριστικών Κέντρων Νόμοι του 1979 έως 1981 καταργούνται:

Νοείται ότι πάσα άδεια λειτουργίας τουριστικού κέντρου εκδοθείσα δυνάμει των καταργουμένων Νόμων και ούσα εν ισχύι κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος Νόμου θα εξακολουθήση ισχύουσα μέχρι την 31ην ημέραν του αμέσως επομένου της ημερομηνίας εκδόσεως αυτής μηνός Δεκεμβρίου ως εάν είχεν εκδοθή δυνάμει της αντιστοίχου διατάξεως του παρόντος Νόμου, παν δε θέμα αφορών εις ανάκλησιν ή ανανέωσιν αυτής θα διέπηται υπό των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι άπασαι αι υποχρεώσεις αι απορρέουσαι εκ των περί Τουριστικών Κέντρων Νόμων του 1979 έως 1981 παραμένουν εν ισχύι ως εάν οι εν λόγω Νόμοι δεν είχον καταργηθή, οιαδήποτε δε έρευνα εν σχέσει προς την διάπραξιν αδικήματος διαπραχθέντος κατά παράβασιν των διατάξεων των εν λόγω Νόμων, θα δύναται να συνεχισθή και οιαδήποτε διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, ποινική ή πολιτική, δεν θα επηρεασθή καθ’ οιονδήποτε τρόπον, ως εάν οι ως άνω Νόμοι δεν είχον καταργηθή.

Επιφύλαξις

24. Αι διατάξεις του παρόντος Νόμου ισχύουν επιπροσθέτως και ουχί κατ’ αναίρεσιν των διατάξεων των περί Δήμων Νόμων του 1964 έως 1984, του περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου και του περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου, των αφορωσών εις την έκδοσιν αδείας υπό λειτουργίαν κέντρων άτινα ρυθμίζονται υπό του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι απαραίτητος προϋπόθεσις διά την εξασφάλισιν αδείας πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών, βάσει του άρθρου 8 του περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου και αδείας λειτουργίας βάσει των διατάξεων των περί Δήμων Νόμων του 1964 έως 1984, του περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου και του περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου, είναι η εκ των προτέρων εξασφάλισις αδείας λειτουργίας εκδιδομένης βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου

25. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι εις ημερομηνίαν καθορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.