Κανονισμοί

20.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς-

(α) διά τον καθορισμόν παντός θέματος όπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού·

(β) διά την καλυτέραν εν γένει εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να προνοώσι περί χρηματικής ποινής μη υπερβαινούσης τας £450 ή περί ποινής φυλακίσεως μη υπερβαινούσης τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας δι’ οιανδήποτε παράβασιν τούτων.

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του Νόμου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων και εάν μετά πάροδον τριάκοντα ημερών από της καταθέσεως των η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς, εν όλω ή εν μέρει, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας αμέσως μετά την πάροδον της τοιαύτης προθεσμίας και τίθενται εν ισχύι από της δημοσιεύσεως των. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων, εν όλω ή εν μέρει, υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον τροποποιηθή και τίθενται εν ισχύι από της δημοσιεύσεως των.