Είσοδος σε κέντρο

19Α.-(1) Η είσοδος σε κέντρο οποιουδήποτε προσώπου για σκοπούς διασκέδασης απαγορεύεται, εκτός αν διαπιστωθεί με οποιαδήποτε έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία ότι το πρόσωπο αυτό είναι ηλικίας μεγαλύτερης των δεκαεπτά ετών ή συνοδεύεται από το γονέα ή τον κηδεμόνα του:

Νοείται ότι η είσοδος σε καμπαρέ προσώπου ηλικίας κάτω των δεκαεπτά ετών απαγορεύεται, έστω και αν αυτό συνοδεύεται από το γονέα ή τον κηδεμόνα του.

(2) Την ευθύνη για τον έλεγχο της εισόδου στο κέντρο προσώπου ηλικίας κάτω των δεκαεπτά ετών, κατά παράβαση του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, φέρει και το πρόσωπο το οποίο είναι ο επιχειρηματίας ή ο διευθυντής της επιχείρησης ή έχει υπό τον έλεγχό του το υποστατικό ή το χώρο στον οποίο διαπράχθηκε η παράβαση, καθώς και το πρόσωπο το οποίο επέτρεψε την είσοδό του.

(3) Πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(4) Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας ή ο διευθυντής της επιχείρησης ανέχεται ή επιτρέπει την είσοδο στο κέντρο προσώπου ηλικίας κάτω των δεκαεπτά ετών, είτε για σκοπούς διασκέδασης είτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, κατά παράβαση του εδαφίου (1), είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τα κέντρα που λειτουργούν ως εστιατόρια, ταβέρνες, καφετερίες, πιτσαρίες και σνακ μπαρ.