Ώραι λειτουργίας κέντρων

19.-(1) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών που αφορούν τις ώρες λειτουργίας των κέντρων και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών που αφορούν τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου καθορίζονται οι ακόλουθες ώρες λειτουργίας των κέντρων:

(α) Κατά την περίοδο από την 1η Μαϊου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου-

(i) εστιατόρια, ταβέρνες, μπυραρίες, μπαρ, καφετέριες, πιτσαρίες και σνακ μπαρ, με μουσική ή χωρίς μουσική-

- από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 2.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας·

- την Παρασκευή και το Σάββατο μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 3.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας· και

- την Κυριακή μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 2.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας·

(ii) μουσικοχορευτικά, δισκοθήκες και καμπαρέ-

- από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 2.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας·

- την Παρασκευή και το Σάββατο μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 3.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας· και

- την Κυριακή μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 2.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας·

(β) κατά την περίοδο από την 1ην Οκτωβρίου μέχρι τις 30 Απριλίου-

(i) εστιατόρια, ταβέρνες, μπυραρίες, μπαρ, καφετέριες, πιτσαρίες και σνακ μπαρ, με μουσική ή χωρίς μουσική-

- από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 2.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας·

- την Παρασκευή και το Σάββατο μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 3.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας· και

- την Κυριακή μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 2.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας·

(ii) μουσικοχορευτικά, δισκοθήκες και καμπαρέ-

- από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 2.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας·

- την Παρασκευή και το Σάββατο μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 3.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας· και

- την Κυριακή μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 2.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας.

(2)(α) Οποιαδήποτε παράταση ή μείωση των δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου καθοριζόμενων ωρών λειτουργίας των κέντρων παρέχεται μόνο για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει εκάστοτε τους 6 μήνες και κατόπιν ειδικής προς τούτο άδειας, που εκδίδεται από τον Έπαρχο της επαρχίας μέσα στα όρια της οποίας βρίσκεται το κέντρο, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

(β) Ο οικείος Έπαρχος δύναται όπως καθ’ οιονδήποτε χρόνον εντός της περιόδου ισχύος ειδικής αδείας, αφού λάβη τας απόψεις του Οργανισμού, ανακαλέση ή τροποποιήση ταύτην.

(3) Το κέντρον προς ο εξεδόθη άδεια δυνάμει του εδαφίου (2), δύναται να παραμείνη ανοικτόν κατά την διάρκειαν του ούτω παραταθέντος χρόνου. Ωσαύτως κέντρον του οποίου εμειώθη ο χρόνος λειτουργίας δυνάμει του εδαφίου (2) οφείλει να παραμείνη κλειστόν πέραν του υπό της ούτω τροποποιηθείσης αδείας επιτρεπομένου χρόνου.

(4) Ο επιχειρηματίας ή ο διευθυντής κέντρου όστις διατηρεί ανοικτόν ή ανέχεται ή επιτρέπει όπως διατηρήται ανοικτόν, κέντρον κατά παράβασιν διατάγματος εκδοθέντος δυνάμει του εδαφίου (1) ή και κατά παράβασιν αδείας χορηγηθείσης δυνάμει του εδαφίου (2), υπόκειται εν περιπτώσει καταδίκης αυτού εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(5) Παράτασις ή περιορισμός των ωρών λειτουργίας κέντρων δίδεται κατόπιν ειδικής αδείας εκδιδομένης υπό του οικείου Επάρχου αφού ληφθούν αι απόψεις του Οργανισμού.