Ώραι λειτουργίας κέντρων

19.-(1) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών που αφορούν τις ώρες λειτουργίας των κέντρων και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών που αφορούν τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου καθορίζονται οι ακόλουθες ώρες λειτουργίας των κέντρων:

(α) Κατά την περίοδο από την 1η Μαϊου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου-

(i) εστιατόρια, ταβέρνες, μπυραρίες, μπαρ, καφετέριες, πιτσαρίες και σνακ μπαρ, με μουσική ή χωρίς μουσική-

- από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 2.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας~

- την Παρασκευή και το Σάββατο μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 3.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας~ και

- την Κυριακή μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 2.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας~

(ii) μουσικοχορευτικά, δισκοθήκες και καμπαρέ-

- από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 2.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας~

- την Παρασκευή και το Σάββατο μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 3.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας~ και

- την Κυριακή μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 2.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας~

(β) κατά την περίοδο από την 1ην Οκτωβρίου μέχρι τις 30 Απριλίου-

(i) εστιατόρια, ταβέρνες, μπυραρίες, μπαρ, καφετέριες, πιτσαρίες και σνακ μπαρ, με μουσική ή χωρίς μουσική-

- από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 2.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας~

- την Παρασκευή και το Σάββατο μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 3.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας~ και

- την Κυριακή μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 2.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας~

(ii) μουσικοχορευτικά, δισκοθήκες και καμπαρέ-

- από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 2.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας~

- την Παρασκευή και το Σάββατο μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 3.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας~ και

- την Κυριακή μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 2.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας.

(2)(α) Οποιαδήποτε παράταση ή μείωση των δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου καθοριζόμενων ωρών λειτουργίας των κέντρων παρέχεται μόνο για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει εκάστοτε τους 6 μήνες και κατόπιν ειδικής προς τούτο άδειας, που εκδίδεται από τον Έπαρχο της επαρχίας μέσα στα όρια της οποίας βρίσκεται το κέντρο, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

(β) Ο οικείος Έπαρχος δύναται όπως καθ’ οιονδήποτε χρόνον εντός της περιόδου ισχύος ειδικής αδείας, αφού λάβη τας απόψεις του Οργανισμού, ανακαλέση ή τροποποιήση ταύτην.

(3) Το κέντρον προς ο εξεδόθη άδεια δυνάμει του εδαφίου (2), δύναται να παραμείνη ανοικτόν κατά την διάρκειαν του ούτω παραταθέντος χρόνου. Ωσαύτως κέντρον του οποίου εμειώθη ο χρόνος λειτουργίας δυνάμει του εδαφίου (2) οφείλει να παραμείνη κλειστόν πέραν του υπό της ούτω τροποποιηθείσης αδείας επιτρεπομένου χρόνου.

(4) Ο επιχειρηματίας ή ο διευθυντής κέντρου όστις διατηρεί ανοικτόν ή ανέχεται ή επιτρέπει όπως διατηρήται ανοικτόν, κέντρον κατά παράβασιν διατάγματος εκδοθέντος δυνάμει του εδαφίου (1) ή και κατά παράβασιν αδείας χορηγηθείσης δυνάμει του εδαφίου (2), υπόκειται εν περιπτώσει καταδίκης αυτού εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(5) Παράτασις ή περιορισμός των ωρών λειτουργίας κέντρων δίδεται κατόπιν ειδικής αδείας εκδιδομένης υπό του οικείου Επάρχου αφού ληφθούν αι απόψεις του Οργανισμού.