Εποπτεία και έλεγχος

21.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου εν ισχύι Νόμου η εποπτεία και ο έλεγχος της τηρήσεως υπό των κέντρων των διατάξεων του Νόμου και των Κανονισμών διενεργείται υπό του Οργανισμού δι’ εντεταλμένων οργάνων αυτού.

(2) Παν εντεταλμένον παρά του Οργανισμού όργανον δύναται καθ’ οιονδήποτε εύλογον χρόνον να εισέρχηται, επιθεωρή, ελέγχη και εξετάζη οιονδήποτε κέντρον και να λαμβάνη αντίγραφα ή αποσπάσματα εξ οιουδήποτε βιβλίου ή εγγράφου έχοντος σχέσιν προς το κέντρον, και πάσαν άλλην πληροφορίαν την οποίαν ήθελεν ευλόγως θεωρήσει αναγκαίαν προς εξακρίβωσιν της τηρήσεως των διατάξεων του Νόμου και των Κανονισμών:

Νοείται ότι εις περιπτώσεις επιθεωρήσεων όπου συντρέχουν ειδικοί λόγοι δέον να είναι παρών ο διευθυντής ή ο επιχειρηματίας του κέντρου.

(3) Πας επιχειρηματίας ή διευθυντής κέντρου δέον όπως παρέχη τοιαύτας διευκολύνσεις επιτρεπούσας την άσκησιν της δυνάμει του παρόντος άρθρου εξουσίας ως ήθελεν ευλόγως απαιτηθή υπό των εντεταλμένων οργάνων του Οργανισμού.

(4) Πας όστις καθ’ οιονδήποτε τρόπον παρεμποδίζει τον Οργανισμόν ή οιονδήποτε παρ’ αυτού εντεταλμένον όργανον εις την άσκησιν της υπό του παρόντος άρθρου παρεχομένης εξουσίας, ή παραλείπει να παρέχη προς αυτόν όλας τας αναγκαίας διευκολύνσεις, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εν περιπτώσει καταδίκης αυτού εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £450 ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.