Προσωριναί διατάξεις

22.-(1) Πας όστις κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου λειτουργεί κέντρον άνευ αδείας λειτουργίας δυνάμει των περί Τουριστικών Κέντρων Νόμων του 1979 έως 1981 υποχρεούται όπως εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, υποβάλη αίτησιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον διά κατάταξιν και έκδοσιν αδείας λειτουργίας του τοιούτου κέντρου.

(2) Εις περίπτωσιν καθ’ ην οιονδήποτε κέντρον έχει ελλείψεις εις τας δυνάμει του Νόμου και Κανονισμών καθοριζομένας κτιριολογικάς προϋποθέσεις, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται-

(α) εάν κρίνη ότι η εκτέλεσις των τοιούτων κτιριολογικών προϋποθέσεων είναι εφικτή, να παράσχη προθεσμίαν προς εκτέλεσιν τούτων·

(β) εάν κρίνη ότι η εκτέλεσις των κτιριολογικών προϋποθέσεων δεν είναι εφικτή, να εγκρίνη περιωρισμένης εκτάσεως χαλαρώσεις των Κανονισμών των αναφερομένων εις τας κτιριολογικάς προϋποθέσεις.