Κατάργησις και επιφύλαξις

23. Οι περί Τουριστικών Κέντρων Νόμοι του 1979 έως 1981 καταργούνται:

Νοείται ότι πάσα άδεια λειτουργίας τουριστικού κέντρου εκδοθείσα δυνάμει των καταργουμένων Νόμων και ούσα εν ισχύι κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος Νόμου θα εξακολουθήση ισχύουσα μέχρι την 31ην ημέραν του αμέσως επομένου της ημερομηνίας εκδόσεως αυτής μηνός Δεκεμβρίου ως εάν είχεν εκδοθή δυνάμει της αντιστοίχου διατάξεως του παρόντος Νόμου, παν δε θέμα αφορών εις ανάκλησιν ή ανανέωσιν αυτής θα διέπηται υπό των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι άπασαι αι υποχρεώσεις αι απορρέουσαι εκ των περί Τουριστικών Κέντρων Νόμων του 1979 έως 1981 παραμένουν εν ισχύι ως εάν οι εν λόγω Νόμοι δεν είχον καταργηθή, οιαδήποτε δε έρευνα εν σχέσει προς την διάπραξιν αδικήματος διαπραχθέντος κατά παράβασιν των διατάξεων των εν λόγω Νόμων, θα δύναται να συνεχισθή και οιαδήποτε διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, ποινική ή πολιτική, δεν θα επηρεασθή καθ’ οιονδήποτε τρόπον, ως εάν οι ως άνω Νόμοι δεν είχον καταργηθή.