Επιφύλαξις

24. Αι διατάξεις του παρόντος Νόμου ισχύουν επιπροσθέτως και ουχί κατ’ αναίρεσιν των διατάξεων των περί Δήμων Νόμων του 1964 έως 1984, του περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου και του περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου, των αφορωσών εις την έκδοσιν αδείας υπό λειτουργίαν κέντρων άτινα ρυθμίζονται υπό του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι απαραίτητος προϋπόθεσις διά την εξασφάλισιν αδείας πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών, βάσει του άρθρου 8 του περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου και αδείας λειτουργίας βάσει των διατάξεων των περί Δήμων Νόμων του 1964 έως 1984, του περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου και του περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου, είναι η εκ των προτέρων εξασφάλισις αδείας λειτουργίας εκδιδομένης βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.