Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου

25. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι εις ημερομηνίαν καθορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.