Σημείωση
3 του Ν. 90(Ι)/2000Έναρξη της ισχύος του Ν. 90(Ι)/2000

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 90(Ι)/2000] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου του 2000.