Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμοι του 1980 έως 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμοι του 1980 έως 1999.

Ερμηνεία

2. Εις τον παρόντα Νόμον, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“άδεια πωλήσεως καπνού” σημαίνει άδειαν εμπορίας ή πωλήσεως βιομηχανοποιημένου καπνού εκδοθείσαν δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VI των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1967 έως 1977

“ανήλικος” σημαίνει πρόσωπον ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών

“δημόσιος χώρος” σημαίνει χώρον, εις τον οποίον το κοινόν έχει δικαίωμα ή άδειαν εισόδου, είτε άνευ όρων είτε επί τω όρω πληρωμής, καθοριζόμενον υπό Κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου

“διαφήμιση” σημαίνει κάθε μορφή γραπτού, προφορικού, έντυπου ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή κινηματογραφικού μηνύματος που έχει ως άμεσο ή έμμεσο στόχο ή αποτέλεσμα την προβολή ενός προϊόντος καπνού και περιλαμβάνει και περιπτώσεις διαφήμισης που, χωρίς να γίνεται ρητή ή άλλη αναφορά σε καπνικό προϊόν, στοχεύουν στην προώθηση καπνικού προϊόντος με τη χρήση σημάτων, συμβόλων, ονομασιών, εικόνων ή άλλων γνωρισμάτων τέτοιου προϊόντος

“Επιτροπή” σημαίνει την υπό του άρθρου 4 καθιδρυομένην Επιτροπήν Ελέγχου Διαφημίσεως Καπνού

“καπνός” περιλαμβάνει βιομηχανοποιημένον και μη βιομηχανοποιημένον καπνόν, παντός χαρακτηρισμού, πάσης φύσεως και οιασδήποτε μορφής συσκευασίας

“όχημα δημοσίας χρήσεως” κέκτηται την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου του 1982

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Υγείας.

Απαγόρευσις προμηθείας καπνού εις ανήλικον

3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου Νόμου, ο προμηθεύων εις ανήλικον καπνόν είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εν περιπτώσει πρώτης καταδίκης εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας (500 και εν περιπτώσει οιασδήποτε ετέρας μεταγενεστέρας καταδίκης εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας (750 και το εκδικάζον την υπόθεσιν Δικαστήριον μετά την τετάρτην τοιαύτην καταδίκην κέκτηται εξουσίαν όπως διατάξη την ακύρωσιν οιασδήποτε αδείας πωλήσεως καπνού υπό του καταδικασθέντος και όπως ούτος διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα πέντε έτη από της τοιαύτης ακυρώσεως μη αποκτήση οιανδήποτε νέαν τοιαύτην άδειαν.

Καθίδρυσις Επιτροπής Ελέγχου Διαφημίσεων Καπνού

4.-(1) Καθιδρύεται Επιτροπή Ελέγχου Διαφημίσεων Καπνού συνισταμένη εξ ενός προέδρου και εξ ετέρων μελών απάντων διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου τη προτάσει του Υπουργού διά διετή περίοδον.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των εκδιδομένων δυνάμει τούτου Κανονισμών, η Επιτροπή εξετάζει τας υποβαλλομένας εις αυτήν διαφημίσεις δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5 και αποφασίζει επί αυτών μετά ή άνευ τροποποιήσεων τας οποίας αύτη ήθελε κρίνει σκόπιμον και καθορίζει τους όρους οι οποίοι κατά την κρίσιν αυτής δέον όπως τηρηθούν εν σχέσει προς οιανδήποτε τοιαύτην διαφήμισιν.

(3) Η Επιτροπή συμβουλεύει τον Υπουργόν επί γενικών θεμάτων αναφερομένων εις τας διαφημίσεις καπνού.

(4) Τέσσαρα εκ των μελών της Επιτροπής συνιστούν απαρτίαν εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίας κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(5) Εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου τα καθήκοντα αυτού εκτελεί έτερον μέλος της Επιτροπής οριζόμενον προς τούτο υπό του Υπουργού.

(6) Η Επιτροπή ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας αυτής.

Περιορισμοί εις τας διαφημίσεις καπνού

5.-(1)(α) Απαγορεύεται-

(i) Η μετάδοση ή προβολή διαφημίσεως από ραδιοφώνου, τηλεοράσεως και οθόνης κινηματογράφου,

(ii) η διά ζώσης ή μεγαφώνου ή μηχανικού ή ηλεκτρονικού ή άλλου τεχνικού μέσου διαφήμιση σε κλειστούς ή ανοικτούς αθλητικούς χώρους, και

(iii) η διαφήμιση μέσω εντύπου που προορίζεται αποκλειστικά για νέους που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους:

Νοείται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Επιτροπή θα επιτρέπει τέτοια διαφήμιση, αν υποβληθεί σ’ αυτή σχετική αίτηση, με τέτοιους όρους όπως θα αποφασίσει.

(2) Μετά πάροδον εξ μηνών από της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου η διαφήμισις καπνού διά μέσου εφημερίδων, περιοδικών και εντύπων οιασδήποτε άλλης μορφής κυκλοφορούντων εν Κύπρω και από της οθόνης κινηματογράφων επιτρέπεται μόνον κατόπιν εγκρίσεως του τύπου και του περιεχομένου της διαφημίσεως υπό της Επιτροπής και υφ’ ους όρους αύτη ήθελεν ορίσει:

Νοείται ότι το εδάφιον τούτο δεν θα τυγχάνη εφαρμογής εις την περίπτωσιν διαφημίσεων περιεχομένων εις εισαγόμενα εκ του εξωτερικού περιοδικά ή εφημερίδας εάν ταύτα δεν περιέχουν αποκλειστικώς ή κατά κύριον λόγον διαφήμισιν καπνού.

(3) Πας όστις παραβαίνει τας διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Προϋποθέσεις διά την έγκρισιν διαφημίσεων καπνού

6.-(1) Ουδεμία προτεινομένη διαφήμισις καπνού δύναται να εγκριθή υπό της Επιτροπής εάν αύτη-

(α) δύναται λογικώς να οδηγήση εις την δημιουργίαν μεταξύ των μελών του κοινού της εντυπώσεως ότι το κάπνισμα συμβάλλει εις την επαγγελματικήν επιτυχίαν ή εις επιτυχίαν εις ετέρους τομείς της ανθρωπίνης δραστηριότητος ή

(β) καθ’ οιονδήποτε τρόπον συνιστά προτροπήν προς τους μη καπνίζοντας να καπνίζουν.

(2) Εις πάσαν εγκρινομένην υπό της Επιτροπής διαφήμισιν δέον όπως περιλαμβάνηται ένδειξις, αναφερομένη εις το βλαβερόν του καπνίσματος, με υποχρεωτικά και εναλλασσόμενα μηνύματα τοιούτου τύπου και εις τοιαύτην μορφήν ως ήθελε καθορισθή.

Ιεραρχική προσφυγή

7.-(1) Πας όστις δεν ικανοποιείται εξ αποφάσεως της Επιτροπής εκδοθείσης δυνάμει των άρθρων 4 και 5 του παρόντος Νόμου, δύναται εντός τριάκοντα ημερών από της εις αυτόν κοινοποιήσεως της αποφάσεως, δι’ εγγράφου προσφυγής, εις τον Υπουργόν, εν η εκτίθενται οι προς υποστήριξιν ταύτης λόγοι, να προσβάλη την τοιαύτην απόφασιν.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την εις αυτόν γενομένην προσφυγήν άνευ υπαιτίου βραδύτητος, αποφασίζει επί ταύτης και κοινοποιεί αμελλητί την απόφασιν αυτού εις τον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι ο Υπουργός, πριν ή εκδώση την απόφασιν αυτού, δύναται κατά την κρίσιν του να ακούση ή δώση την ευκαιρίαν εις τον προσφεύγοντα όπως υποστηρίξη τους λόγους εφ’ ων στηρίζεται η προσφυγή:

Νοείται περαιτέρω ότι ο Υπουργός δύναται να αναθέση εις λειτουργόν ή Επιτροπήν λειτουργών του Υπουργείου του όπως εξετάση ωρισμένα θέματα αναφυόμενα εν τη προσφυγή και υποβάλη εις αυτόν το πόρισμα της τοιαύτης εξετάσεως προ της υπό του Υπουργού εκδόσεως της αποφάσεως αυτού επί της προσφυγής.

(3) Ο μη ικανοποιηθείς εκ της αποφάσεως του Υπουργού δύναται να προσφύγη εις το Δικαστήριον, αλλά μέχρι της υπό του Υπουργού εκδόσεως της αποφάσεως αυτού, εν περιπτώσει προσφυγής εις αυτόν, ή, εν περιπτώσει μη προσφυγής εις αυτόν, μέχρι της παρελεύσεως της εις το εδάφιον (1) προβλεπομένης προθεσμίας διά την καταχώρησιν προσφυγής, η απόφασις της Επιτροπής δεν καθίσταται εκτελεστή.

Αναγραφή προειδοποιήσεως περί του βλαβερού του καπνίσματος

8.-(1) Επί εκάστου διατιθεμένου προς πώλησιν κυτίου καπνού δέον όπως αναγράφηται ευκρινώς η ένδειξις η προβλεπομένη υπό του εδαφίου (2) του άρθρου 6.

Εξαιρούνται των προνοιών του παρόντος εδαφίου:

(i) κυτία καπνού τα οποία διατίθενται προς πώλησιν εις αναχωρούντας επιβάτας μέσω των καταστημάτων αδασμολογήτων ειδών των λιμένων και αερολιμένων

(ii) κυτία καπνού που εισάγουν οι αφικνούμενοι επιβάται προσωπικώς και απαλλάσσονται τελωνειακού δασμού ως τοιαύτα

(iii) κυτία καπνού τα οποία παραδίδονται εις προνομιούχα πρόσωπα ή αρχάς ή οργανισμούς και τα οποία απαλλάσσονται τελωνειακού δασμού ως τοιαύτα.

(2) Παν πρόσωπον κατεργαζόμενον εν Κύπρω καπνόν και συσκευάζον αυτόν διά πώλησιν προς το κοινόν είτε χονδρικώς είτε λιανικώς, και εις την περίπτωσιν εισαγομένου καπνού ο εισαγωγεύς, υποχρεούται να εξασφαλίζη την αναγραφήν επί εκάστου κυτίου καπνού της εν τω εδαφίω (1) αναφερομένης ενδείξεως.

(3)(α) Η ένδειξις η αναφερομένη εις το εδάφιον (1) ανωτέρω δέον όπως αναγράφηται επί παντός κυτίου καπνού, υπό του κατασκευαστού ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του ή ετέρου αδειούχου προσώπου, κατά ή πριν τον χρόνον καθ’ ον το τοιούτο προϊόν το πρώτον συσκευάζεται (είτε η τοιαύτη πρώτη συσκευασία γίνεται εις την Δημοκρατίαν είτε εις οιονδήποτε έτερον μέρος), αποτελεί δε αδίκημα η υφ’ οιουδήποτε προσώπου εν τη Δημοκρατία αφαίρεσις, παραποίησις, αλλοίωσις ή αντικατάστασις της τοιαύτης ενδείξεως προ της εκθέσεως προς πώλησιν ή της πωλήσεως εν τη Δημοκρατία οιουδήποτε τοιούτου προϊόντος καπνού ή πρώτης εξαγωγής του εκ της Δημοκρατίας.

(β) Ωσαύτως αποτελεί αδίκημα η υφ’ οιουδήποτε προσώπου, εν τη Δημοκρατία, τοποθέτησις δι’ οιουδήποτε μέσου είτε δι’ εκτυπώσεως είτε δι’ εφαρμογής ταινίας τινός είτε άλλως πως εφ’ οιουδήποτε κυτίου καπνού το οποίον έχει κατασκευασθή και συσκευασθή εκτός της Δημοκρατίας, της ενδείξεως της εις το εδάφιον (1) ανωτέρω αναφερομένης ή οιασδήποτε ετέρας, παρομοίας φύσεως ενδείξεως, είτε αύτη ητοιμάσθη προς χρήσιν συμφώνως των διατάξεων των Νόμων ή Κανονισμών ή οδηγιών της Δημοκρατίας είτε συμφώνως των Κανονισμών ή οδηγιών οιασδήποτε ετέρας χώρας.

(γ) Αποτελεί αδίκημα η υφ’ οιουδήποτε προσώπου, εν τη Δημοκρατία, άλλου ή του εξουσιοδοτημένου κατασκευαστού ή συσκευαστού ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τούτων, τοποθέτησις δι’ οιουδήποτε μέσου, είτε δι’ εκτυπώσεως είτε δι’ εφαρμογής ταινίας τινός είτε άλλως πως, εφ’ οιουδήποτε προϊόντος καπνού το οποίον κατεσκευάσθη εις την Δημοκρατίαν ή, κατασκευασθέν εκτός της Δημοκρατίας, συνεσκευάσθη εις την Δημοκρατίαν, της ενδείξεως της εις το εδάφιον (1) αναφερομένης ή οιασδήποτε ετέρας παρομοίας φύσεως ενδείξεως, είτε αύτη ητοιμάσθη συμφώνως των διατάξεων των Νόμων ή Κανονισμών ή οδηγιών της Δημοκρατίας είτε συμφώνως των Κανονισμών ή οδηγιών οιασδήποτε ετέρας χώρας, εις χρόνον άλλον ή τον χρόνον κατά ή πριν τον οποίον το τοιούτο προϊόν καπνού το πρώτον συνεσκευάσθη υπό εξουσιοδοτημένου κατασκευαστού ή συσκευαστού εν τη Δημοκρατία ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τούτων.

(δ) Ουδέν αδίκημα δυνάμει των παραγράφων (α), (β) και (γ) του παρόντος εδαφίου διαπράττεται εάν η πράξις ή ενέργεια ήτις άλλως θα εστοιχειοθέτει τούτο, σχετίζεται προς προϊόντα καπνού άλλα ή σιγαρέττα και η τοιαύτη πράξις ή ενέργεια εγένετο τη εξουσιοδοτήσει ή αδεία του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτου του εμπορικού σήματος ή αντιπροσώπου τούτου ρητώς εξουσιοδοτημένου να χορηγή τοιαύτην άδειαν ή εξουσιοδότησιν ή μη υπαρχόντων τοιούτων προσώπων υπό του νομίμου κατασκευαστού τούτων, υπό την εποπτείαν των Τελωνειακών Αρχών προ του τελωνισμού των τοιούτων προϊόντων.

(4) Πας όστις παραβαίνει τας διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3), είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας 1000.

(5) Παν κυτίον καπνού μη φέρον την ένδειξιν την εις το εδάφιον (1) αναφερομένην ή φέρον την τοιαύτην ένδειξιν, έχει εξ αυτού αύτη αφαιρεθή, παραποιηθή, αλλοιωθή ή αντικατασταθή κατά παράβασιν των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) ανωτέρω, δύναται να κατασχεθή υπό οιουδήποτε μέλους της Αστυνομικής Δυνάμεως Κύπρου, Λειτουργού του Τμήματος Τελωνείων, Υγειονομικού Επιθεωρητού του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών ή Λειτουργού της Αγορανομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας, και το εκδικάζον την υπόθεσιν Δικαστήριον δύναται να διατάξη την δήμευσιν ή καταστροφήν των κατασχεθέντων δυνάμει του παρόντος εδαφίου κυτίων καπνού.

(6) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θα ισχύουν διά περίοδον εξ μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Απαγόρευσις εισαγωγής, χρήσεως ή εγκαταστάσεως αυτομάτου μηχανής πωλήσεως καπνού

9. Πας όστις-

(α) έχει υπό τον έλεγχον ή κατοχήν αυτού οιανδήποτε αυτόματον μηχανήν πωλήσεως καπνού ή επιτρέπει όπως οιαδήποτε τοιαύτη μηχανή εγκατασταθή ή χρησιμοποιηθή εφ’ οιουδήποτε υποστατικού του οποίου έχει τον έλεγχον ή την κατοχήν

(β) οπουδήποτε χρησιμοποιεί ή θέτει εις λειτουργίαν οιανδήποτε αυτόματον μηχανήν πωλήσεως καπνού

(γ) εισάγει ή κατασκευάζει οιανδήποτε αυτόματον μηχανήν πωλήσεως καπνού,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας και το εκδικάζον την υπόθεσιν Δικαστήριον δύναται να διατάξη την δήμευσιν της τοιαύτης μηχανής εν σχέσει προς την οποίαν διεπράχθη το αδίκημα.

Απαγόρευσις του καπνίσματος εις ωρισμένους χώρους

10.-(1) Απαγορεύεται το κάπνισμα εις δημοσίους χώρους ως ούτοι ήθελον καθορισθή.

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ο όρος “δημόσιος χώρος” περιλαμβάνει και τους εργασιακούς χώρους, είτε κυβερνητικούς είτε ιδιωτικούς.

(2) Πας όστις παραβαίνει τας διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας 250. Πας όστις έχει την ευθύνη διά δημόσιον χώρον θεωρείται ως παραβαίνων τας διατάξεις του εδαφίου (1) εκτός εάν αποδείξη ότι έλαβεν άπαντα τα λογικώς απαιτούμενα μέτρα διά την πρόληψιν του καπνίσματος εντός του δημοσίου χώρου.

(3) Αν αστυνομικός θεωρεί ότι πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει αδίκημα που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, επιδίδει στο πρόσωπο αυτό γραπτή ειδοποίηση, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό στο εν λόγω πρόσωπο την ευκαιρία να απαλλαγεί από οποιαδήποτε ενοχή για το πιο πάνω αδίκημα, αφού πληρώσει εξώδικο πρόστιμο είκοσι λιρών.

(4) Για τους σκοπούς του εδαφίου (3) εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.

Προδιαγραφαί περιεκτικότητος καπνού εις βλαβερά συστατικά

11.-(1) Η περιεκτικότης του διατιθεμένου διά κάπνισμα καπνού εις νικοτίνην, πίσσαν και άλλα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να αποβούν επιβλαβή διά την υγείαν των καπνιστών, δέον όπως μη υπερβαίνη τα καθοριζόμενα υπό Κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου όρια.

(2) Πας όστις κατασκευάζει, συσκευάζει ή εισάγει εκ του εξωτερικού καπνόν περιέχοντα συστατικά μη συνάδοντα προς τας καθοριζομένας δυνάμει του εδαφίου (1) προδιαγραφάς, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας 1000 το δε εκδικάζον την υπόθεσιν Δικαστήριον δύναται να διατάξη την δήμευσιν ή καταστροφήν του τοιούτου καπνού.

Έλεγχος κτιρίων δι’ εξακρίβωσιν της τηρήσεως των διατάξεων του παρόντος Νόμου

12.-(1) Πας Λειτουργός των Υπηρεσιών των αναφερομένων εις το εδάφιον (4) του άρθρου 8 δύναται να εισέρχηται ελευθέρως κατά πάντα λογικόν χρόνον εις οιονδήποτε δημόσιον χώρον ή κτίριον εν ω συσκευάζεται, εγκυτιούται ή διατίθεται προς πώλησιν καπνός, επί τω τέλει εξακριβώσεως της τηρήσεως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών.

(2) Άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1) πας Λειτουργός εισερχόμενος εις οιονδήποτε κτίριον εν ω συσκευάζεται ή εγκυτιούται ή διατίθεται προς πώλησιν καπνός δύναται να λάβη δείγμα καπνού προς τον σκοπόν όπως αναλυθή και εξακριβωθή εάν ο καπνός συνάδη προς τας καθοριζομένας προδιαγραφάς.

Παρακώλυσις Λειτουργών εις την άσκησιν των καθηκόντων των

13. Πας όστις παρακωλύει, παρεμποδίζει ή παρενοχλεί οιονδήποτε Λειτουργόν προσηκόντως ασχολούμενον εις την ενάσκησιν οιουδήποτε καθήκοντος ή εξουσίας ανατιθεμένης εις αυτόν, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή αποπειράται να πράξη τι των ανωτέρω, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Κανονισμοί

14.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, ειδικώτερον, διά την ρύθμισιν ή καθορισμόν παντός θέματος αναφερομένου εις αυτόν όπερ χρήζει ή επιδέχεται ρυθμίσεως ή καθορισμού.

(2) Άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος των διατάξεων του εδαφίου (1), οι εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου Κανονισμοί δύνανται να προβλέψουν διά τα ακόλουθα θέματα:

(α) τον καθορισμό των απαγορευτικών ή προειδοποιητικών διά το βλαβερόν του καπνίσματος σημάτων, σχεδίων και τύπων

(β) τον καθορισμόν των χώρων εις τους οποίους θα τοποθετούνται τα απαγορευτικά ή προειδοποιητικά διά το βλαβερόν του καπνίσματος σήματα, σχέδια και τύποι

(γ) τον καθορισμόν των χώρων ή των κατηγοριών οχημάτων δημοσίας χρήσεως όπου θα απαγορεύεται το κάπνισμα.

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να προβλέψωσι περί της επιβολής προστίμου μέχρι πεντακοσίων λιρών δι’ οιανδήποτε παράβασιν τούτων περί ης δεν γίνεται πρόβλεψις εις τον παρόντα Νόμον.

(4) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ Αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Σημείωση
3 του Ν47/84Εισαχθέντα αλλά μη εκτελωνισθέντα κυτία καπνού

3 του Ν.47/84. Εις την περίπτωσιν εισαχθέντων αλλά μη εκτελωνισθέντων κυτίων καπνού αι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν θα τυγχάνουν εφαρμογής εφ’ όσον ταύτα εκτελωνισθούν κατά ή προ της 31ης Ιουλίου, 1984.

Σημείωση
20 του Ν.75(Ι)/2002Κατάργηση των περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμων του 1980 έως 1999

Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 75(I)/2002] οι περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμοι του 1980 έως 1999 καταργούνται.