Παρακώλυσις Λειτουργών εις την άσκησιν των καθηκόντων των

13. Πας όστις παρακωλύει, παρεμποδίζει ή παρενοχλεί οιονδήποτε Λειτουργόν προσηκόντως ασχολούμενον εις την ενάσκησιν οιουδήποτε καθήκοντος ή εξουσίας ανατιθεμένης εις αυτόν, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή αποπειράται να πράξη τι των ανωτέρω, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.