Κανονισμοί

14.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, ειδικώτερον, διά την ρύθμισιν ή καθορισμόν παντός θέματος αναφερομένου εις αυτόν όπερ χρήζει ή επιδέχεται ρυθμίσεως ή καθορισμού.

(2) Άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος των διατάξεων του εδαφίου (1), οι εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου Κανονισμοί δύνανται να προβλέψουν διά τα ακόλουθα θέματα:

(α) τον καθορισμό των απαγορευτικών ή προειδοποιητικών διά το βλαβερόν του καπνίσματος σημάτων, σχεδίων και τύπων

(β) τον καθορισμόν των χώρων εις τους οποίους θα τοποθετούνται τα απαγορευτικά ή προειδοποιητικά διά το βλαβερόν του καπνίσματος σήματα, σχέδια και τύποι

(γ) τον καθορισμόν των χώρων ή των κατηγοριών οχημάτων δημοσίας χρήσεως όπου θα απαγορεύεται το κάπνισμα.

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να προβλέψωσι περί της επιβολής προστίμου μέχρι πεντακοσίων λιρών δι’ οιανδήποτε παράβασιν τούτων περί ης δεν γίνεται πρόβλεψις εις τον παρόντα Νόμον.

(4) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ Αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.