Έλεγχος κτιρίων δι’ εξακρίβωσιν της τηρήσεως των διατάξεων του παρόντος Νόμου

12.-(1) Πας Λειτουργός των Υπηρεσιών των αναφερομένων εις το εδάφιον (4) του άρθρου 8 δύναται να εισέρχηται ελευθέρως κατά πάντα λογικόν χρόνον εις οιονδήποτε δημόσιον χώρον ή κτίριον εν ω συσκευάζεται, εγκυτιούται ή διατίθεται προς πώλησιν καπνός, επί τω τέλει εξακριβώσεως της τηρήσεως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών.

(2) Άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1) πας Λειτουργός εισερχόμενος εις οιονδήποτε κτίριον εν ω συσκευάζεται ή εγκυτιούται ή διατίθεται προς πώλησιν καπνός δύναται να λάβη δείγμα καπνού προς τον σκοπόν όπως αναλυθή και εξακριβωθή εάν ο καπνός συνάδη προς τας καθοριζομένας προδιαγραφάς.