Προδιαγραφαί περιεκτικότητος καπνού εις βλαβερά συστατικά

11.-(1) Η περιεκτικότης του διατιθεμένου διά κάπνισμα καπνού εις νικοτίνην, πίσσαν και άλλα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να αποβούν επιβλαβή διά την υγείαν των καπνιστών, δέον όπως μη υπερβαίνη τα καθοριζόμενα υπό Κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου όρια.

(2) Πας όστις κατασκευάζει, συσκευάζει ή εισάγει εκ του εξωτερικού καπνόν περιέχοντα συστατικά μη συνάδοντα προς τας καθοριζομένας δυνάμει του εδαφίου (1) προδιαγραφάς, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας 1000 το δε εκδικάζον την υπόθεσιν Δικαστήριον δύναται να διατάξη την δήμευσιν ή καταστροφήν του τοιούτου καπνού.