Αναγραφή προειδοποιήσεως περί του βλαβερού του καπνίσματος

8.-(1) Επί εκάστου διατιθεμένου προς πώλησιν κυτίου καπνού δέον όπως αναγράφηται ευκρινώς η ένδειξις η προβλεπομένη υπό του εδαφίου (2) του άρθρου 6.

Εξαιρούνται των προνοιών του παρόντος εδαφίου:

(i) κυτία καπνού τα οποία διατίθενται προς πώλησιν εις αναχωρούντας επιβάτας μέσω των καταστημάτων αδασμολογήτων ειδών των λιμένων και αερολιμένων

(ii) κυτία καπνού που εισάγουν οι αφικνούμενοι επιβάται προσωπικώς και απαλλάσσονται τελωνειακού δασμού ως τοιαύτα

(iii) κυτία καπνού τα οποία παραδίδονται εις προνομιούχα πρόσωπα ή αρχάς ή οργανισμούς και τα οποία απαλλάσσονται τελωνειακού δασμού ως τοιαύτα.

(2) Παν πρόσωπον κατεργαζόμενον εν Κύπρω καπνόν και συσκευάζον αυτόν διά πώλησιν προς το κοινόν είτε χονδρικώς είτε λιανικώς, και εις την περίπτωσιν εισαγομένου καπνού ο εισαγωγεύς, υποχρεούται να εξασφαλίζη την αναγραφήν επί εκάστου κυτίου καπνού της εν τω εδαφίω (1) αναφερομένης ενδείξεως.

(3)(α) Η ένδειξις η αναφερομένη εις το εδάφιον (1) ανωτέρω δέον όπως αναγράφηται επί παντός κυτίου καπνού, υπό του κατασκευαστού ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του ή ετέρου αδειούχου προσώπου, κατά ή πριν τον χρόνον καθ’ ον το τοιούτο προϊόν το πρώτον συσκευάζεται (είτε η τοιαύτη πρώτη συσκευασία γίνεται εις την Δημοκρατίαν είτε εις οιονδήποτε έτερον μέρος), αποτελεί δε αδίκημα η υφ’ οιουδήποτε προσώπου εν τη Δημοκρατία αφαίρεσις, παραποίησις, αλλοίωσις ή αντικατάστασις της τοιαύτης ενδείξεως προ της εκθέσεως προς πώλησιν ή της πωλήσεως εν τη Δημοκρατία οιουδήποτε τοιούτου προϊόντος καπνού ή πρώτης εξαγωγής του εκ της Δημοκρατίας.

(β) Ωσαύτως αποτελεί αδίκημα η υφ’ οιουδήποτε προσώπου, εν τη Δημοκρατία, τοποθέτησις δι’ οιουδήποτε μέσου είτε δι’ εκτυπώσεως είτε δι’ εφαρμογής ταινίας τινός είτε άλλως πως εφ’ οιουδήποτε κυτίου καπνού το οποίον έχει κατασκευασθή και συσκευασθή εκτός της Δημοκρατίας, της ενδείξεως της εις το εδάφιον (1) ανωτέρω αναφερομένης ή οιασδήποτε ετέρας, παρομοίας φύσεως ενδείξεως, είτε αύτη ητοιμάσθη προς χρήσιν συμφώνως των διατάξεων των Νόμων ή Κανονισμών ή οδηγιών της Δημοκρατίας είτε συμφώνως των Κανονισμών ή οδηγιών οιασδήποτε ετέρας χώρας.

(γ) Αποτελεί αδίκημα η υφ’ οιουδήποτε προσώπου, εν τη Δημοκρατία, άλλου ή του εξουσιοδοτημένου κατασκευαστού ή συσκευαστού ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τούτων, τοποθέτησις δι’ οιουδήποτε μέσου, είτε δι’ εκτυπώσεως είτε δι’ εφαρμογής ταινίας τινός είτε άλλως πως, εφ’ οιουδήποτε προϊόντος καπνού το οποίον κατεσκευάσθη εις την Δημοκρατίαν ή, κατασκευασθέν εκτός της Δημοκρατίας, συνεσκευάσθη εις την Δημοκρατίαν, της ενδείξεως της εις το εδάφιον (1) αναφερομένης ή οιασδήποτε ετέρας παρομοίας φύσεως ενδείξεως, είτε αύτη ητοιμάσθη συμφώνως των διατάξεων των Νόμων ή Κανονισμών ή οδηγιών της Δημοκρατίας είτε συμφώνως των Κανονισμών ή οδηγιών οιασδήποτε ετέρας χώρας, εις χρόνον άλλον ή τον χρόνον κατά ή πριν τον οποίον το τοιούτο προϊόν καπνού το πρώτον συνεσκευάσθη υπό εξουσιοδοτημένου κατασκευαστού ή συσκευαστού εν τη Δημοκρατία ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τούτων.

(δ) Ουδέν αδίκημα δυνάμει των παραγράφων (α), (β) και (γ) του παρόντος εδαφίου διαπράττεται εάν η πράξις ή ενέργεια ήτις άλλως θα εστοιχειοθέτει τούτο, σχετίζεται προς προϊόντα καπνού άλλα ή σιγαρέττα και η τοιαύτη πράξις ή ενέργεια εγένετο τη εξουσιοδοτήσει ή αδεία του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτου του εμπορικού σήματος ή αντιπροσώπου τούτου ρητώς εξουσιοδοτημένου να χορηγή τοιαύτην άδειαν ή εξουσιοδότησιν ή μη υπαρχόντων τοιούτων προσώπων υπό του νομίμου κατασκευαστού τούτων, υπό την εποπτείαν των Τελωνειακών Αρχών προ του τελωνισμού των τοιούτων προϊόντων.

(4) Πας όστις παραβαίνει τας διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3), είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας 1000.

(5) Παν κυτίον καπνού μη φέρον την ένδειξιν την εις το εδάφιον (1) αναφερομένην ή φέρον την τοιαύτην ένδειξιν, έχει εξ αυτού αύτη αφαιρεθή, παραποιηθή, αλλοιωθή ή αντικατασταθή κατά παράβασιν των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) ανωτέρω, δύναται να κατασχεθή υπό οιουδήποτε μέλους της Αστυνομικής Δυνάμεως Κύπρου, Λειτουργού του Τμήματος Τελωνείων, Υγειονομικού Επιθεωρητού του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών ή Λειτουργού της Αγορανομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας, και το εκδικάζον την υπόθεσιν Δικαστήριον δύναται να διατάξη την δήμευσιν ή καταστροφήν των κατασχεθέντων δυνάμει του παρόντος εδαφίου κυτίων καπνού.

(6) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θα ισχύουν διά περίοδον εξ μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου.