Απαγόρευσις εισαγωγής, χρήσεως ή εγκαταστάσεως αυτομάτου μηχανής πωλήσεως καπνού

9. Πας όστις-

(α) έχει υπό τον έλεγχον ή κατοχήν αυτού οιανδήποτε αυτόματον μηχανήν πωλήσεως καπνού ή επιτρέπει όπως οιαδήποτε τοιαύτη μηχανή εγκατασταθή ή χρησιμοποιηθή εφ’ οιουδήποτε υποστατικού του οποίου έχει τον έλεγχον ή την κατοχήν

(β) οπουδήποτε χρησιμοποιεί ή θέτει εις λειτουργίαν οιανδήποτε αυτόματον μηχανήν πωλήσεως καπνού

(γ) εισάγει ή κατασκευάζει οιανδήποτε αυτόματον μηχανήν πωλήσεως καπνού,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας και το εκδικάζον την υπόθεσιν Δικαστήριον δύναται να διατάξη την δήμευσιν της τοιαύτης μηχανής εν σχέσει προς την οποίαν διεπράχθη το αδίκημα.