Καθίδρυσις Επιτροπής Ελέγχου Διαφημίσεων Καπνού

4.-(1) Καθιδρύεται Επιτροπή Ελέγχου Διαφημίσεων Καπνού συνισταμένη εξ ενός προέδρου και εξ ετέρων μελών απάντων διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου τη προτάσει του Υπουργού διά διετή περίοδον.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των εκδιδομένων δυνάμει τούτου Κανονισμών, η Επιτροπή εξετάζει τας υποβαλλομένας εις αυτήν διαφημίσεις δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5 και αποφασίζει επί αυτών μετά ή άνευ τροποποιήσεων τας οποίας αύτη ήθελε κρίνει σκόπιμον και καθορίζει τους όρους οι οποίοι κατά την κρίσιν αυτής δέον όπως τηρηθούν εν σχέσει προς οιανδήποτε τοιαύτην διαφήμισιν.

(3) Η Επιτροπή συμβουλεύει τον Υπουργόν επί γενικών θεμάτων αναφερομένων εις τας διαφημίσεις καπνού.

(4) Τέσσαρα εκ των μελών της Επιτροπής συνιστούν απαρτίαν εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίας κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(5) Εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου τα καθήκοντα αυτού εκτελεί έτερον μέλος της Επιτροπής οριζόμενον προς τούτο υπό του Υπουργού.

(6) Η Επιτροπή ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας αυτής.