Περιορισμοί εις τας διαφημίσεις καπνού

5.-(1)(α) Απαγορεύεται-

(i) Η μετάδοση ή προβολή διαφημίσεως από ραδιοφώνου, τηλεοράσεως και οθόνης κινηματογράφου,

(ii) η διά ζώσης ή μεγαφώνου ή μηχανικού ή ηλεκτρονικού ή άλλου τεχνικού μέσου διαφήμιση σε κλειστούς ή ανοικτούς αθλητικούς χώρους, και

(iii) η διαφήμιση μέσω εντύπου που προορίζεται αποκλειστικά για νέους που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους:

Νοείται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Επιτροπή θα επιτρέπει τέτοια διαφήμιση, αν υποβληθεί σ’ αυτή σχετική αίτηση, με τέτοιους όρους όπως θα αποφασίσει.

(2) Μετά πάροδον εξ μηνών από της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου η διαφήμισις καπνού διά μέσου εφημερίδων, περιοδικών και εντύπων οιασδήποτε άλλης μορφής κυκλοφορούντων εν Κύπρω και από της οθόνης κινηματογράφων επιτρέπεται μόνον κατόπιν εγκρίσεως του τύπου και του περιεχομένου της διαφημίσεως υπό της Επιτροπής και υφ’ ους όρους αύτη ήθελεν ορίσει:

Νοείται ότι το εδάφιον τούτο δεν θα τυγχάνη εφαρμογής εις την περίπτωσιν διαφημίσεων περιεχομένων εις εισαγόμενα εκ του εξωτερικού περιοδικά ή εφημερίδας εάν ταύτα δεν περιέχουν αποκλειστικώς ή κατά κύριον λόγον διαφήμισιν καπνού.

(3) Πας όστις παραβαίνει τας διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.