Προϋποθέσεις διά την έγκρισιν διαφημίσεων καπνού

6.-(1) Ουδεμία προτεινομένη διαφήμισις καπνού δύναται να εγκριθή υπό της Επιτροπής εάν αύτη-

(α) δύναται λογικώς να οδηγήση εις την δημιουργίαν μεταξύ των μελών του κοινού της εντυπώσεως ότι το κάπνισμα συμβάλλει εις την επαγγελματικήν επιτυχίαν ή εις επιτυχίαν εις ετέρους τομείς της ανθρωπίνης δραστηριότητος ή

(β) καθ’ οιονδήποτε τρόπον συνιστά προτροπήν προς τους μη καπνίζοντας να καπνίζουν.

(2) Εις πάσαν εγκρινομένην υπό της Επιτροπής διαφήμισιν δέον όπως περιλαμβάνηται ένδειξις, αναφερομένη εις το βλαβερόν του καπνίσματος, με υποχρεωτικά και εναλλασσόμενα μηνύματα τοιούτου τύπου και εις τοιαύτην μορφήν ως ήθελε καθορισθή.