Απαγόρευσις προμηθείας καπνού εις ανήλικον

3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου Νόμου, ο προμηθεύων εις ανήλικον καπνόν είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εν περιπτώσει πρώτης καταδίκης εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας (500 και εν περιπτώσει οιασδήποτε ετέρας μεταγενεστέρας καταδίκης εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας (750 και το εκδικάζον την υπόθεσιν Δικαστήριον μετά την τετάρτην τοιαύτην καταδίκην κέκτηται εξουσίαν όπως διατάξη την ακύρωσιν οιασδήποτε αδείας πωλήσεως καπνού υπό του καταδικασθέντος και όπως ούτος διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα πέντε έτη από της τοιαύτης ακυρώσεως μη αποκτήση οιανδήποτε νέαν τοιαύτην άδειαν.