Ερμηνεία

2. Εις τον παρόντα Νόμον, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“άδεια πωλήσεως καπνού” σημαίνει άδειαν εμπορίας ή πωλήσεως βιομηχανοποιημένου καπνού εκδοθείσαν δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VI των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1967 έως 1977

“ανήλικος” σημαίνει πρόσωπον ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών

“δημόσιος χώρος” σημαίνει χώρον, εις τον οποίον το κοινόν έχει δικαίωμα ή άδειαν εισόδου, είτε άνευ όρων είτε επί τω όρω πληρωμής, καθοριζόμενον υπό Κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου

“διαφήμιση” σημαίνει κάθε μορφή γραπτού, προφορικού, έντυπου ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή κινηματογραφικού μηνύματος που έχει ως άμεσο ή έμμεσο στόχο ή αποτέλεσμα την προβολή ενός προϊόντος καπνού και περιλαμβάνει και περιπτώσεις διαφήμισης που, χωρίς να γίνεται ρητή ή άλλη αναφορά σε καπνικό προϊόν, στοχεύουν στην προώθηση καπνικού προϊόντος με τη χρήση σημάτων, συμβόλων, ονομασιών, εικόνων ή άλλων γνωρισμάτων τέτοιου προϊόντος

“Επιτροπή” σημαίνει την υπό του άρθρου 4 καθιδρυομένην Επιτροπήν Ελέγχου Διαφημίσεως Καπνού

“καπνός” περιλαμβάνει βιομηχανοποιημένον και μη βιομηχανοποιημένον καπνόν, παντός χαρακτηρισμού, πάσης φύσεως και οιασδήποτε μορφής συσκευασίας

“όχημα δημοσίας χρήσεως” κέκτηται την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου του 1982

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Υγείας.