Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Ρυθμίσεως Μαρίνων Νόμοι του 1977 έως 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως Μαρίνων Νόμοι του 1977 έως 1999.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν·

“κυβερνήτης σκάφους” σημαίνει τον ιδιοκτήτην σκάφους αναψυχής ή οιουδήποτε ετέρου σκάφους και περιλαμβάνει τον κυβερνήτην αυτού και παν πρόσωπον το οποίον καθ’ οιονδήποτε χρόνον έχει τον έλεγχον του σκάφους ή είναι υπεύθυνον διά τούτο·

“μαρίνα” σημαίνει οιονδήποτε χώρον εν τη Δημοκρατία, ο κύριος σκοπός του οποίου είναι ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής, όστις κηρύττεται ως μαρίνα δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου·

“Οργανισμός Λιμένων Κύπρου” σημαίνει τον Οργανισμόν τον καθιδρυθέντα δυνάμει του άρθρου 4 του περί Οργανισμού Λιμένων Κύπρου Νόμου του 1973·

“Οργανισμός Τουρισμού” σημαίνει τον Κυπριακόν Οργανισμόν Τουρισμού τον καθιδρυθέντα δυνάμει των διατάξεων των περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμων του 1969 έως 1979·

“σκάφος” σημαίνει παντός είδους πλωτόν ναυπήγημα, ανεξαρτήτως του εάν τούτο δύναται ή δεν δύναται να κινήται αυτοδυνάμως εν τη θαλάσση·

“σκάφος αναψυχής” σημαίνει σκάφος χρησιμοποιούμενον ή προοριζόμενον ίνα χρησιμοποιήται διά σκοπούς θαλασσίας ψυχαγωγίας ή θαλασσίων αθλημάτων, ή διά παρεμφερείς σκοπούς, ανεξαρτήτως του εάν τούτο χρησιμοποιήται ή διατίθηται προς χρήσιν επί σκοπώ κέρδους, δεν περιλαμβάνει όμως, σκάφος χρησιμοποιούμενον εις τας θαλασσίας μεταφοράς·

“Τελωνεία” σημαίνει το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κήρυξις μαρίνων

3.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως διά διατάγματος, δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, κηρύττη οιονδήποτε χώρον εν τη Δημοκρατία ως μαρίναν.

(2) Από της κηρύξεως μαρίνας δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, τυγχάνουν εφαρμογής αναφορικώς προς την τοιαύτην μαρίναν αι διατάξεις του παρόντος Νόμου και οιουδήποτε νόμου τροποποιούντος αυτόν.

(3) Εκτός εάν άλλως ήθελε καθορισθή διά κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου, αι μαρίναι δεν θα χρησιμοποιώνται ειμή μόνον αποκλειστικώς υπό σκαφών αναψυχής.

(4) Παρά τις διατάξεις του περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να συνάπτει Σύμβαση Δημοσίου που κατακυρώθηκε με βάση τους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους του 1997 μέχρι 2001, με την οποία να εκμισθώνει οποιαδήποτε μαρίνα ή να αναθέτει σε οποιοδήποτε πρόσωπο την κατασκευή, διαχείριση, ανάπτυξη, επέκταση, τροποποίηση, διεύθυνση ή λειτουργία οποιασδήποτε μαρίνας.

Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου προς έκδοσιν Κανονισμών εν σχέσει προς μαρίνας

4.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως εκδίδη Κανονισμούς διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ιδία δε, και άνευ επηρεασμού της γενικότητος της ανωτέρω εξουσίας, περί απάντων ή τινων των ακολούθων θεμάτων:

(α) περί ρυθμίσεως της εν γένει λειτουργίας των μαρίνων περιλαμβανομένης της διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκμεταλλεύσεως των μαρίνων ως και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποιήσεως αυτών και των εν αυταίς εγκαταστάσεων ή οργάνων ή πραγμάτων ή παρεχομένων υπηρεσιών ή διευκολύνσεων·

(β) περί του καθορισμού, της ρυθμίσεως και του ελέγχου των παρεχομένων υπηρεσιών, ή οιωνδήποτε δραστηριοτήτων ή ενεργειών ή πράξεων εντός των μαρίνων ως και της εν γένει συμπεριφοράς εισόδου, εξόδου, κινήσεως ή παραμονής σκαφών, οχημάτων, προσώπων, ζώων και πάσης φύσεως πραγμάτων ή οργάνων εντός των μαρίνων·

(γ) περί της εκδόσεως οδηγιών αναφορικώς προς θέματα ρυθμιζόμενα διά του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονισμών.

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να προνοώσιν ότι η παράλειψις συμμορφώσεως προς αυτούς ή προς οδηγίας εκδιδομένας δυνάμει αυτών συνιστά αδίκημα τιμωρούμενον διά φυλακίσεως μη υπερβαινούσης τους εξ μήνας ή διά χρηματικής ποινής μη υπερβαινούσης τας πεντακοσίας λίρας ή δι’ αμφοτέρων των ποινών τούτων.

Πληρωτέα ποσά

5.-(1) Yπό την επιφύλαξη και τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), τα εκάστοτε πληρωτέα ποσά για τη χρήση κάθε συγκεκριμένης μαρίνας και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σ’ αυτή και για αγαθά, πράγματα, υπηρεσίες ή διευκολύνσεις που παρέχονται ή διατίθενται εντός αυτής ορίζονται κατ’ έτος για περίοδο δώδεκα μηνών από το νομικό ή το φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου στο οποίο έχει ανατεθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 3, η διοίκηση, η διαχείριση, η εκμετάλλευση και η λειτουργία της μαρίνας.

(2) Γραπτή συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της Δημοκρατίας και του προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί η διοίκηση, η διαχείριση, η εκμετάλλευση και η λειτουργία συγκεκριμένης μαρίνας δυνατό να καθορίζει επακριβή διαδικασία και χρόνο ορισμού των πληρωτέων, σε σχέση με την εν λόγω μαρίνα, ποσών ως και ακριβή ημερομηνία έναρξης και λήξης εκάστης δωδεκάμηνης περιόδου πληρωμής τους.

(3) Ουδέν των διαλαμβανομένων στα εδάφια (1) και (2) συνιστά κώλυμα στη συμπερίληψη στη γραπτή συμφωνία, που αναφέρεται στο εδάφιο (2), προνοιών που να ορίζουν σε σχέση με συγκεκριμένη μαρίνα τον ελάχιστο αριθμό θέσεων ελλιμενισμού που κατά προτεραιότητα παραχωρούνται σε αθλητικά σκάφη κατόπιν εισήγησης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και να εξαιρούν αυτά από την υποχρέωση πληρωμής οποιουδήποτε ή όλων των εκάστοτε πληρωτέων ποσών.

(4) Τα εκάστοτε πληρωτέα ποσά που ορίζονται κατ’ έτος, κατά τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (1), (2) και (3), γνωστοποιούνται γραπτώς στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού από το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η διοίκηση, η διαχείρηση, η εκμετάλλευση και η λειτουργία της μαρίνας, τουλάχιστο τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της δωδεκάμηνης περιόδου για την οποία αυτά είναι πληρωτέα.

Κατάθεσις Κανονισμών εις την Βουλήν

6. Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Εξουσία αστυνομίας εισόδου εις σκάφη

7. Πας αστυνομικός ή έτερον εξουσιοδοτημένον πρόσωπον κέκτηται εξουσίαν, εν τη ενασκήσει των καθηκόντων του, να επιβιβασθή οιουδήποτε σκάφους καταπλέοντος εις τινα μαρίναν καθ’ οιονδήποτε εύλογον χρόνον και να παραμείνη επί του σκάφους μέχρι της πλήρους αποβιβάσεως επιβατών ή της εκφορτώσεως του σκάφους ή του απόπλου αυτού και να επισκεφθή και επιθεωρήση οιονδήποτε μέρος του σκάφους.

Εξουσίαι καταλήψεως, κατασχέσεως και κρατήσεως σκάφους κλπ.

7Α.-(1) Εν περιπτώσει καθ’ ην ο κυβερνήτης σκάφους, αναφορικώς προς το οποίον οφείλονται οιαδήποτε δικαιώματα, αρνείται ή αμελεί να καταβάλη ταύτα ευθύς ως ήθελε εγγράφως κληθή προς τούτο, ο Οργανισμός Τουρισμού δύναται να προβή εις την κατάληψιν ή την κατάσχεσιν του σκάφους και των συνέργων, εξαρτίων ή επίπλων αυτού και να κρατήση ταύτα μέχρι της αποπληρωμής ή της εξασφαλίσεως του οφειλομένου ποσού.

(2) Μετά την τοιαύτην κατάληψιν ή την κατάσχεσιν του σκάφους και των συνέργων, εξαρτίων ή επίπλων αυτού ο Οργανισμός Τουρισμού επιδίδει εις τον κυβερνήτην του τοιούτου σκάφους ή, οσάκις η επίδοσις είναι αδύνατος, αναρτά επί του τοιούτου σκάφους ειδοποίησιν περί προθέσεως εκποιήσεως του σκάφους και των συνέργων, εξαρτίων ή επίπλων αυτού και εάν εντός τριάκοντα ημερών από της επιδόσεως ή αναρτήσεως της τοιαύτης ειδοποιήσεως δεν καταβληθώσι-

(α) τα οφειλόμενα δικαιώματα· και

(β) πάντα τα έξοδα τα γενόμενα διά και εν σχέσει προς την κατάληψιν, κατάσχεσιν ή κράτησιν του σκάφους, συνέργων, εξαρτίων ή επίπλων,

ο Οργανισμός Τουρισμού κέκτηται εξουσίαν να προβή εις την εκποίησιν των καταληφθέντων ή κατασχεθέντων οιουδήποτε μέρους τούτων.

(3) Εκ του προϊόντος της τοιαύτης εκποιήσεως ο Οργανισμός Τουρισμού δύναται να κρατήση το ποσόν των οφειλομένων δικαιωμάτων και εξόδων, υποχρεούται δε να παραδώση οιονδήποτε τυχόν υπόλοιπον, άμα τη απαιτήσει του, εις τον κυβερνήτην.

(4) Ανεξαρτήτως των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων, ο Οργανισμός Τουρισμού κέκτηται εξουσίαν να διεκδικήση, επί δικαστηρίω, οιαδήποτε οφειλόμενα δικαιώματα ή έξοδα, ή το υπόλοιπον αυτών εφ’ όσον το προϊόν της εκποιήσεως δεν επαρκεί διά να καλύψη ολόκληρον το οφειλόμενον ποσόν.

(5) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου “σκάφος” δεν περιλαμβάνει αλιευτικόν σκάφος το οποίον είναι εγγεγραμμένον συμφώνως προς τας διατάξεις του περί Αλιευτικών Σκαφών (Νηολόγησις, Πώλησις, Μεταβίβασις και Υποθήκευσις) Νόμου του 1971.

Μη επηρεασμός νομοθεσίας περί Τελωνείων ή περί Οργανισμού Λιμένων Κύπρου

8. Αι διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή οιουδήποτε τροποποιούντος αυτόν νόμου, ουδόλως θέλουν περιορίσει ή άλλως πως επηρεάσει την εκάστοτε εν ισχύϊ νομοθεσίαν περί Τελωνείων ή περί Οργανισμού Λιμένων Κύπρου.

Περιορισμός εφαρμογής ωρισμένων νόμων

9. Ουδεμία άδεια θα χορηγήται υπό της αρμοδίας αρχής δυνάμει του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου εις ό,τι αφορά μαρίνας άνευ της εκ των προτέρων εγγράφου συναινέσεως του Υπουργού.

Κήρυξις μαρίνων ως κλειστών

10.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως, οσάκις προς το συμφέρον της Δημοκρατίας ή προς εκτέλεσιν διεθνών υποχρεώσεων ταύτης ή προς το δημόσιον συμφέρον εν γένει ή προς εφαρμογήν της υπό της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας ακολουθουμένης πολιτικής ούτως απαιτήται, διά διατάγματος δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, κηρύττη απάσας τας μαρίνας εν τη Δημοκρατία ή ωρισμένην μαρίναν εξειδικευομένην εν τω διατάγματι ως κλειστάς διά τα εν τω διατάγματι περιγραφόμενα σκάφη και διά τοσαύτην χρονικήν περίοδον ως ήθελε καθορισθή εν τω διατάγματι και επί τη δημοσιεύσει του διατάγματος ουδέν τοιούτον σκάφος θα εισπλέη ή αποπλέη εκ της ρηθείσης μαρίνας ή παραμένη εντός αυτής ως ήθελε καθορισθή εν τω διατάγματι.

(2) Ο ιδιοκτήτης και ο κυβερνήτης σκάφους, ως και παν πρόσωπον το οποίον έχει τον έλεγχον σκάφους ή είναι υπεύθυνον διά σκάφος, το οποίον κατά παράβασιν απαγορεύσεως διαταχθείσης δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου εισπλέει ή αποπλέει εκ κλειστής διά το σκάφος τούτο μαρίνας ή παραμένει εντός αυτής, είναι ένοχοι αδικήματος, έκαστος δε υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα δύο έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας δέκα χιλιάδας λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(3) Παρά τας διατάξεις οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμου ο Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου ή ο Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής ή ο Επαρχιακός Δικαστής κέκτηται διά του παρόντος αρμοδιότητα όπως εκδικάζη οιονδήποτε αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου και επιβάλλη τας υπό τούτου καθοριζομένας ποινάς.

Σημείωση
4 του Ν9(Ι)/99Μαρίνα Λάρνακας και Μαρίνα “LIMASSOL SHERATON MARINA”

Καθ’ όσον αφορά τη Μαρίνα της Λάρνακας και τη Μαρίνα  “LIMASSOL SHERATON MARINA”, η ισχύς των άρθρων 2 και 3 του παρόντος Νόμου άρχεται, παρά τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, από ημερομηνία, την οποία, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης και απόφασης της Βουλής, το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει προς τούτο και σε σχέση με τη συγκεκριμένη μαρίνα διά διατάγματος του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι η εν λόγω ημερομηνία έναρξης της ισχύος των άρθρων 2 και 3 θα είναι ταυτόχρονη για όλες τις μαρίνες όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος Νόμου.

Σημείωση
5 του Ν9(Ι)/99Καταργήσεις

Οι περί Ρυθμίσεως της Μαρίνας Λάρνακας (Καταβλητέα Δικαιώματα) Κανονισμοί του 1994 και οι περί Ρυθμίσεως της Μαρίνας “LIMASSOL SHERATON MARINA” (Καταβλητέα Δικαιώματα) Κανονισμοί του 1993 και του 1995 καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των άρθρων 2 και 3 του παρόντος Νόμου σε σχέση με τη Μαρίνα Λάρνακας και τη Μαρίνα “LIMASSOL SHERATON MARINA”, αντίστοιχα.

Σημείωση
6 του Ν9(Ι)/99Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 4, ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που τίθενται σε ισχύ οι ειδικοί Κανονισμοί για προσφορές σε σχέση με μαρίνες, που αναφέρονται στις παραγράφους (1) και (2) του Κανονισμού 9Α των περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμών του 1989 έως 1999.