Εξουσία αστυνομίας εισόδου εις σκάφη

7. Πας αστυνομικός ή έτερον εξουσιοδοτημένον πρόσωπον κέκτηται εξουσίαν, εν τη ενασκήσει των καθηκόντων του, να επιβιβασθή οιουδήποτε σκάφους καταπλέοντος εις τινα μαρίναν καθ’ οιονδήποτε εύλογον χρόνον και να παραμείνη επί του σκάφους μέχρι της πλήρους αποβιβάσεως επιβατών ή της εκφορτώσεως του σκάφους ή του απόπλου αυτού και να επισκεφθή και επιθεωρήση οιονδήποτε μέρος του σκάφους.