Εξουσίαι καταλήψεως, κατασχέσεως και κρατήσεως σκάφους κλπ.

7Α.-(1) Εν περιπτώσει καθ’ ην ο κυβερνήτης σκάφους, αναφορικώς προς το οποίον οφείλονται οιαδήποτε δικαιώματα, αρνείται ή αμελεί να καταβάλη ταύτα ευθύς ως ήθελε εγγράφως κληθή προς τούτο, ο Οργανισμός Τουρισμού δύναται να προβή εις την κατάληψιν ή την κατάσχεσιν του σκάφους και των συνέργων, εξαρτίων ή επίπλων αυτού και να κρατήση ταύτα μέχρι της αποπληρωμής ή της εξασφαλίσεως του οφειλομένου ποσού.

(2) Μετά την τοιαύτην κατάληψιν ή την κατάσχεσιν του σκάφους και των συνέργων, εξαρτίων ή επίπλων αυτού ο Οργανισμός Τουρισμού επιδίδει εις τον κυβερνήτην του τοιούτου σκάφους ή, οσάκις η επίδοσις είναι αδύνατος, αναρτά επί του τοιούτου σκάφους ειδοποίησιν περί προθέσεως εκποιήσεως του σκάφους και των συνέργων, εξαρτίων ή επίπλων αυτού και εάν εντός τριάκοντα ημερών από της επιδόσεως ή αναρτήσεως της τοιαύτης ειδοποιήσεως δεν καταβληθώσι-

(α) τα οφειλόμενα δικαιώματα· και

(β) πάντα τα έξοδα τα γενόμενα διά και εν σχέσει προς την κατάληψιν, κατάσχεσιν ή κράτησιν του σκάφους, συνέργων, εξαρτίων ή επίπλων,

ο Οργανισμός Τουρισμού κέκτηται εξουσίαν να προβή εις την εκποίησιν των καταληφθέντων ή κατασχεθέντων οιουδήποτε μέρους τούτων.

(3) Εκ του προϊόντος της τοιαύτης εκποιήσεως ο Οργανισμός Τουρισμού δύναται να κρατήση το ποσόν των οφειλομένων δικαιωμάτων και εξόδων, υποχρεούται δε να παραδώση οιονδήποτε τυχόν υπόλοιπον, άμα τη απαιτήσει του, εις τον κυβερνήτην.

(4) Ανεξαρτήτως των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων, ο Οργανισμός Τουρισμού κέκτηται εξουσίαν να διεκδικήση, επί δικαστηρίω, οιαδήποτε οφειλόμενα δικαιώματα ή έξοδα, ή το υπόλοιπον αυτών εφ’ όσον το προϊόν της εκποιήσεως δεν επαρκεί διά να καλύψη ολόκληρον το οφειλόμενον ποσόν.

(5) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου “σκάφος” δεν περιλαμβάνει αλιευτικόν σκάφος το οποίον είναι εγγεγραμμένον συμφώνως προς τας διατάξεις του περί Αλιευτικών Σκαφών (Νηολόγησις, Πώλησις, Μεταβίβασις και Υποθήκευσις) Νόμου του 1971.