Μη επηρεασμός νομοθεσίας περί Τελωνείων ή περί Οργανισμού Λιμένων Κύπρου

8. Αι διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή οιουδήποτε τροποποιούντος αυτόν νόμου, ουδόλως θέλουν περιορίσει ή άλλως πως επηρεάσει την εκάστοτε εν ισχύϊ νομοθεσίαν περί Τελωνείων ή περί Οργανισμού Λιμένων Κύπρου.