Περιορισμός εφαρμογής ωρισμένων νόμων

9. Ουδεμία άδεια θα χορηγήται υπό της αρμοδίας αρχής δυνάμει του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου εις ό,τι αφορά μαρίνας άνευ της εκ των προτέρων εγγράφου συναινέσεως του Υπουργού.