Κήρυξις μαρίνων ως κλειστών

10.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως, οσάκις προς το συμφέρον της Δημοκρατίας ή προς εκτέλεσιν διεθνών υποχρεώσεων ταύτης ή προς το δημόσιον συμφέρον εν γένει ή προς εφαρμογήν της υπό της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας ακολουθουμένης πολιτικής ούτως απαιτήται, διά διατάγματος δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, κηρύττη απάσας τας μαρίνας εν τη Δημοκρατία ή ωρισμένην μαρίναν εξειδικευομένην εν τω διατάγματι ως κλειστάς διά τα εν τω διατάγματι περιγραφόμενα σκάφη και διά τοσαύτην χρονικήν περίοδον ως ήθελε καθορισθή εν τω διατάγματι και επί τη δημοσιεύσει του διατάγματος ουδέν τοιούτον σκάφος θα εισπλέη ή αποπλέη εκ της ρηθείσης μαρίνας ή παραμένη εντός αυτής ως ήθελε καθορισθή εν τω διατάγματι.

(2) Ο ιδιοκτήτης και ο κυβερνήτης σκάφους, ως και παν πρόσωπον το οποίον έχει τον έλεγχον σκάφους ή είναι υπεύθυνον διά σκάφος, το οποίον κατά παράβασιν απαγορεύσεως διαταχθείσης δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου εισπλέει ή αποπλέει εκ κλειστής διά το σκάφος τούτο μαρίνας ή παραμένει εντός αυτής, είναι ένοχοι αδικήματος, έκαστος δε υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα δύο έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας δέκα χιλιάδας λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(3) Παρά τας διατάξεις οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμου ο Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου ή ο Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής ή ο Επαρχιακός Δικαστής κέκτηται διά του παρόντος αρμοδιότητα όπως εκδικάζη οιονδήποτε αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου και επιβάλλη τας υπό τούτου καθοριζομένας ποινάς.