Πληρωτέα ποσά

5.-(1) Yπό την επιφύλαξη και τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), τα εκάστοτε πληρωτέα ποσά για τη χρήση κάθε συγκεκριμένης μαρίνας και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σ’ αυτή και για αγαθά, πράγματα, υπηρεσίες ή διευκολύνσεις που παρέχονται ή διατίθενται εντός αυτής ορίζονται κατ’ έτος για περίοδο δώδεκα μηνών από το νομικό ή το φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου στο οποίο έχει ανατεθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 3, η διοίκηση, η διαχείριση, η εκμετάλλευση και η λειτουργία της μαρίνας.

(2) Γραπτή συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της Δημοκρατίας και του προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί η διοίκηση, η διαχείριση, η εκμετάλλευση και η λειτουργία συγκεκριμένης μαρίνας δυνατό να καθορίζει επακριβή διαδικασία και χρόνο ορισμού των πληρωτέων, σε σχέση με την εν λόγω μαρίνα, ποσών ως και ακριβή ημερομηνία έναρξης και λήξης εκάστης δωδεκάμηνης περιόδου πληρωμής τους.

(3) Ουδέν των διαλαμβανομένων στα εδάφια (1) και (2) συνιστά κώλυμα στη συμπερίληψη στη γραπτή συμφωνία, που αναφέρεται στο εδάφιο (2), προνοιών που να ορίζουν σε σχέση με συγκεκριμένη μαρίνα τον ελάχιστο αριθμό θέσεων ελλιμενισμού που κατά προτεραιότητα παραχωρούνται σε αθλητικά σκάφη κατόπιν εισήγησης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και να εξαιρούν αυτά από την υποχρέωση πληρωμής οποιουδήποτε ή όλων των εκάστοτε πληρωτέων ποσών.

(4) Τα εκάστοτε πληρωτέα ποσά που ορίζονται κατ’ έτος, κατά τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (1), (2) και (3), γνωστοποιούνται γραπτώς στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού από το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η διοίκηση, η διαχείρηση, η εκμετάλλευση και η λειτουργία της μαρίνας, τουλάχιστο τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της δωδεκάμηνης περιόδου για την οποία αυτά είναι πληρωτέα.