Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου προς έκδοσιν Κανονισμών εν σχέσει προς μαρίνας

4.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως εκδίδη Κανονισμούς διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ιδία δε, και άνευ επηρεασμού της γενικότητος της ανωτέρω εξουσίας, περί απάντων ή τινων των ακολούθων θεμάτων:

(α) περί ρυθμίσεως της εν γένει λειτουργίας των μαρίνων περιλαμβανομένης της διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκμεταλλεύσεως των μαρίνων ως και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποιήσεως αυτών και των εν αυταίς εγκαταστάσεων ή οργάνων ή πραγμάτων ή παρεχομένων υπηρεσιών ή διευκολύνσεων·

(β) περί του καθορισμού, της ρυθμίσεως και του ελέγχου των παρεχομένων υπηρεσιών, ή οιωνδήποτε δραστηριοτήτων ή ενεργειών ή πράξεων εντός των μαρίνων ως και της εν γένει συμπεριφοράς εισόδου, εξόδου, κινήσεως ή παραμονής σκαφών, οχημάτων, προσώπων, ζώων και πάσης φύσεως πραγμάτων ή οργάνων εντός των μαρίνων·

(γ) περί της εκδόσεως οδηγιών αναφορικώς προς θέματα ρυθμιζόμενα διά του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονισμών.

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να προνοώσιν ότι η παράλειψις συμμορφώσεως προς αυτούς ή προς οδηγίας εκδιδομένας δυνάμει αυτών συνιστά αδίκημα τιμωρούμενον διά φυλακίσεως μη υπερβαινούσης τους εξ μήνας ή διά χρηματικής ποινής μη υπερβαινούσης τας πεντακοσίας λίρας ή δι’ αμφοτέρων των ποινών τούτων.