Κήρυξις μαρίνων

3.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως διά διατάγματος, δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, κηρύττη οιονδήποτε χώρον εν τη Δημοκρατία ως μαρίναν.

(2) Από της κηρύξεως μαρίνας δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, τυγχάνουν εφαρμογής αναφορικώς προς την τοιαύτην μαρίναν αι διατάξεις του παρόντος Νόμου και οιουδήποτε νόμου τροποποιούντος αυτόν.

(3) Εκτός εάν άλλως ήθελε καθορισθή διά κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου, αι μαρίναι δεν θα χρησιμοποιώνται ειμή μόνον αποκλειστικώς υπό σκαφών αναψυχής.

(4) Παρά τις διατάξεις του περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να συνάπτει Σύμβαση Δημοσίου που κατακυρώθηκε με βάση τους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους του 1997 μέχρι 2001, με την οποία να εκμισθώνει οποιαδήποτε μαρίνα ή να αναθέτει σε οποιοδήποτε πρόσωπο την κατασκευή, διαχείριση, ανάπτυξη, επέκταση, τροποποίηση, διεύθυνση ή λειτουργία οποιασδήποτε μαρίνας.