Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν·

“κυβερνήτης σκάφους” σημαίνει τον ιδιοκτήτην σκάφους αναψυχής ή οιουδήποτε ετέρου σκάφους και περιλαμβάνει τον κυβερνήτην αυτού και παν πρόσωπον το οποίον καθ’ οιονδήποτε χρόνον έχει τον έλεγχον του σκάφους ή είναι υπεύθυνον διά τούτο·

“μαρίνα” σημαίνει οιονδήποτε χώρον εν τη Δημοκρατία, ο κύριος σκοπός του οποίου είναι ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής, όστις κηρύττεται ως μαρίνα δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου·

“Οργανισμός Λιμένων Κύπρου” σημαίνει τον Οργανισμόν τον καθιδρυθέντα δυνάμει του άρθρου 4 του περί Οργανισμού Λιμένων Κύπρου Νόμου του 1973·

“Οργανισμός Τουρισμού” σημαίνει τον Κυπριακόν Οργανισμόν Τουρισμού τον καθιδρυθέντα δυνάμει των διατάξεων των περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμων του 1969 έως 1979·

“σκάφος” σημαίνει παντός είδους πλωτόν ναυπήγημα, ανεξαρτήτως του εάν τούτο δύναται ή δεν δύναται να κινήται αυτοδυνάμως εν τη θαλάσση·

“σκάφος αναψυχής” σημαίνει σκάφος χρησιμοποιούμενον ή προοριζόμενον ίνα χρησιμοποιήται διά σκοπούς θαλασσίας ψυχαγωγίας ή θαλασσίων αθλημάτων, ή διά παρεμφερείς σκοπούς, ανεξαρτήτως του εάν τούτο χρησιμοποιήται ή διατίθηται προς χρήσιν επί σκοπώ κέρδους, δεν περιλαμβάνει όμως, σκάφος χρησιμοποιούμενον εις τας θαλασσίας μεταφοράς·

“Τελωνεία” σημαίνει το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.