Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Ρυθμίσεως Μαρίνων Νόμοι του 1977 έως 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως Μαρίνων Νόμοι του 1977 έως 1999.