Κήρυξις μαρίνων

3.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως διά διατάγματος, δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, κηρύττη οιονδήποτε χώρον εν τη Δημοκρατία ως μαρίναν.

(2) Από της κηρύξεως μαρίνας δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, τυγχάνουν εφαρμογής αναφορικώς προς την τοιαύτην μαρίναν αι διατάξεις του παρόντος Νόμου και οιουδήποτε νόμου τροποποιούντος αυτόν.

(3) Εκτός εάν άλλως ήθελε καθορισθή διά κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου, αι μαρίναι δεν θα χρησιμοποιώνται ειμή μόνον αποκλειστικώς υπό σκαφών αναψυχής.

(4) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτη, καθ’ ον τρόπον τούτο ήθελε κρίνει σκόπιμον, την διοίκησιν, διαχείρισιν, εκμετάλλευσιν και λειτουργίαν οιασδήποτε μαρίνας εις οιονδήποτε φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον.