ΜΕΡΟΣ ΙV ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ
Αθέμιτος συλλογή πληροφοριών

19. Στρατιωτικός, όστις εκ προθέσεως και παρανόμως επιτυγχάνει να περιέλθωσιν εις την κατοχήν ή την γνώσιν του έγγραφα ή έτερα πράγματα ή πληροφορίαι εκ των εν άρθρω 70, εδαφίω (6) αναφερομένων, είναι ένοχος κακουργήματος εάν έπραξε τούτο χάριν ξένου κράτους και τιμωρείται με ισόβια φυλάκιση και εν πάση άλλη περιπτώσει είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα τρία έτη.

Είσοδος κρύφα εις απηγορευμένους τόπους

20. Στρατιωτικός, όστις εισέρχεται κρύφα εις οχυρόν ή στρατιωτικήν θέσιν, ή έτερον κατάστημα στρατιωτικόν, εις ζώνην στρατιωτικών έργων ή συγκεντρώσεως ή δράσεως ή σταθμεύσεως στρατιωτικών δυνάμεων, ή βιομηχανικόν εργοστάσιον χρησιμοποιούμενον διά τας ανάγκας του στρατού, εάν έπραξε τούτο χάριν ξένου κράτους είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται με φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα δεκατέσσαρα έτη εν πάση δε άλλη περιπτώσει τιμωρείται με φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα πέντε έτη.

Είσοδος κρύφα εχθρού εις απηγορευμένους τόπους

21. Πας ανήκων εις την στρατιωτικήν υπηρεσίαν του εχθρού, όστις-

(α) συλλαμβάνεται εντός των ορίων της Δημοκρατίας ή υπό του στρατού κατεχομένης περιφερείας μη φέρων την εθνικήν στρατιωτικήν αυτού στολήν, ή

(β) κρύφα εισέρχεται εις τινα των εν τω άρθρω 20 τόπων,

είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται με ισόβια φυλάκιση.

Παράνομοι απεικονίσεις και παρακολουθήσεις

22. Στρατιωτικός, όστις άνευ αδείας της αρμοδίας στρατιωτικής αρχής εν καιρώ πολέμου, ενόπλου στάσεως, καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης ή επιστρατεύσεως-

(α) καταρτίζει εικόνας ή σχέδια οδικών συγκοινωνιών ή τινος των εν άρθρω 20 αναφερομένων τόπων ή των πέριξ αυτού εντός της ακτίνος της καθωρισμένης υπό της αρμοδίας στρατιωτικής αρχής ή εισέρχεται, άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας, εις τινα των τόπων τούτων ή και εις οιονδήποτε η εις τον οποίον είσοδος είναι απηγορευμένη~

(β) παρακολουθεί τας στρατιωτικάς επιχειρήσεις ή ασκήσεις ή ευρέθη άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας, εγγύς στρατιωτικών θέσεων, στρατοπεδεύσεων, ή οχυρωμένων γραμμών ή κατελήφθη εν τοις ειρημένοις τόποις φέρων οιουδήποτε είδους φωτογραφικήν μηχανήν,

είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται με φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα πέντε έτη, εάν δε αι άνω πράξεις διαπράττωνται ουχί εν καιρώ πολέμου, ενόπλου στάσεως, καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης ή επιστρατεύσεως, είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα δύο έτη.

Παράνομοι επικοινωνίαι

23. Στρατιωτικός, όστις άνευ σκοπού να βοηθήση τον εχθρόν, αλλά και άνευ εξουσιοδοτήσεως ή παρά την απαγόρευσιν των κανονισμών ή των ανωτέρων του, προέρχεται εις επικοινωνίαν ή αλληλογραφίαν μεθ’ οιουδήποτε προσώπου της εχθρικής στρατιωτικής υπηρεσίας ή διαμένοντος εις το εχθρικόν κράτος, είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται με φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα πέντε έτη.

Πληροφορίαι υπό αχμαλώτου εις τον εχθρόν

24. Αιχμάλωτος, πολίτης της Δημοκρατίας, όστις παρέχει εις τον εχθρόν πληροφορίας περί της δυνάμεως, των θέσεων ή των συνθηκών του στρατού ή εν γένει δυναμένας να βλάψωσι τα συμφέροντα της Δημοκρατίας, είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται με φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα πέντε έτη.

Αρωγή εις κατάσκοπον

25. Στρατιωτικός, όστις παρέχει άσυλον ή βοήθειαν εις κατάσκοπον του εχθρού ή εις τον προς κατόπτευσιν ερχόμενον εχθρόν, είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται με ισόβια φυλάκιση:

Νοείται ότι δύναται ν’ απαλλαγή της ποινής ο υπαίτιος, εάν τη υποδείξει αυτού συνελήφθη εγκαίρως ο κατάσκοπος ή ο προς κατόπτευσιν ελθών εχθρός.

Προσφορά εις κατασκοπείαν

26. Στρατιωτικός, όστις προσφέρεται εις εκτέλεσιν τινος των εν άρθροις 13, 18, 19, και 70(1) αδικημάτων, είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται διά τούτο και μόνον, με φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα δέκα έτη.

Απόπειρα και προπαρασκευή κατασκοπείας

27.-(1) Η απόπειρα των εν άρθροις 13, 19 και 70(1) αδικημάτων τιμωρείται με την ποινήν της τετελεσμένης πράξεως.

(2) Πάσα προπαρασκευαστική πράξις τιμωρείται με ποινήν ηλαττωμένην κατά τας περί αποπείρας διατάξεις.

Μη αναγγελία κατασκοπείας

28. Στρατιωτικός, όστις λαβών γνώσιν τελουμένου ή παρασκευαζομένου αδικήματος τινος εκ των εν άρθροις 19 έως 27 δεν αναγγέλλει αμέσως τούτο εις την εισαγγελικήν, στρατιωτικήν ή αστυνομικήν αρχήν, είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν το εν έτος.