Απόπειρα και προπαρασκευή κατασκοπείας

27.-(1) Η απόπειρα των εν άρθροις 13, 19 και 70(1) αδικημάτων τιμωρείται με την ποινήν της τετελεσμένης πράξεως.

(2) Πάσα προπαρασκευαστική πράξις τιμωρείται με ποινήν ηλαττωμένην κατά τας περί αποπείρας διατάξεις.