Μη αναγγελία κατασκοπείας

28. Στρατιωτικός, όστις λαβών γνώσιν τελουμένου ή παρασκευαζομένου αδικήματος τινος εκ των εν άρθροις 19 έως 27 δεν αναγγέλλει αμέσως τούτο εις την εισαγγελικήν, στρατιωτικήν ή αστυνομικήν αρχήν, είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν το εν έτος.