Λιποταξία στο εσωτερικό

29.-(1) Λιποτάκτης στο εσωτερικό θεωρείται κάθε στρατιωτικός ο οποίος-

(α) απουσιάζει χωρίς άδεια από το σώμα ή την υπηρεσία στην οποία ανήκει, ή τη φυλακή στην οποία κρατείται, ή το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται, μετά παρέλευση τριών ημερών   από   τη   βεβαιωμένη απουσία του, αν πρόκειται για οπλίτη, και δύο ημερών, αν πρόκειται για αξιωματικό, ή

(β) έλαβε άδεια απουσίας ή μετακινείται μεμονωμένα από ένα σώμα σε άλλο και δεν εμφανίζεται στο σώμα του μέσα σε δύο ημέρες από την προσδιορισμένη ημέρα της εμφάνισης ή μετάθεσής του στον προορισμό του, ή

(γ) ανήκει σε σώμα που βρίσκεται σε μετακίνηση και απουσιάζει αδι-καιολόγητα από μία πρόσκληση, ή

(δ) σε πολεμική περίοδο ή ένοπλη στάση και ενώ έχει αποχωρισθεί από το σώμα του, δεν σπεύδει να ενωθεί με το πλησιέστερο σώμα ή δεν σπεύδει να παρουσιασθεί, μετά τη λήξη της αιχμαλωσίας του, στην πλησιέστερη στρατιωτική αρχή.

(2) Οπλίτης που διαπράττει λιποταξία στο εσωτερικό είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται -

(α) σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη:

Νοείται ότι η φυλάκιση δεν δύναται να είναι μικρότερη του ενός έτους, όταν-

(i) ο λιποτάκτης συναποκόμισε οπλισμό ή πολεμοφόδια ή οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο του στρατού٠

(ii) λιποτάκτησε ενώ εκτελούσε υπηρεσία, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 54 και 56٠

(iii) είναι υπότροπος,

(β) σε πολεμική περίοδο, ένοπλη στάση, κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή επιστράτευσης, με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη.

(3) Αξιωματικός που διαπράττει λιποταξία στο εσωτερικό είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται-

(α) σε ειρηνική περίοδο, με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη:

Νοείται ότι αν η επιβληθείσα ποινή είναι μεγαλύτερη των δυο ετών συνεπιφέρει και έκπτωση,

(β) σε πολεμική περίοδο, ένοπλη στάση, κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή επιστράτευσης, με ισόβια φυλάκιση.