Προσφορά εις κατασκοπείαν

26. Στρατιωτικός, όστις προσφέρεται εις εκτέλεσιν τινος των εν άρθροις 13, 18, 19, και 70(1) αδικημάτων, είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται διά τούτο και μόνον, με φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα δέκα έτη.