Αρωγή εις κατάσκοπον

25. Στρατιωτικός, όστις παρέχει άσυλον ή βοήθειαν εις κατάσκοπον του εχθρού ή εις τον προς κατόπτευσιν ερχόμενον εχθρόν, είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται με ισόβια φυλάκιση:

Νοείται ότι δύναται ν’ απαλλαγή της ποινής ο υπαίτιος, εάν τη υποδείξει αυτού συνελήφθη εγκαίρως ο κατάσκοπος ή ο προς κατόπτευσιν ελθών εχθρός.