Πληροφορίαι υπό αχμαλώτου εις τον εχθρόν

24. Αιχμάλωτος, πολίτης της Δημοκρατίας, όστις παρέχει εις τον εχθρόν πληροφορίας περί της δυνάμεως, των θέσεων ή των συνθηκών του στρατού ή εν γένει δυναμένας να βλάψωσι τα συμφέροντα της Δημοκρατίας, είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται με φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα πέντε έτη.