Παράνομοι επικοινωνίαι

23. Στρατιωτικός, όστις άνευ σκοπού να βοηθήση τον εχθρόν, αλλά και άνευ εξουσιοδοτήσεως ή παρά την απαγόρευσιν των κανονισμών ή των ανωτέρων του, προέρχεται εις επικοινωνίαν ή αλληλογραφίαν μεθ’ οιουδήποτε προσώπου της εχθρικής στρατιωτικής υπηρεσίας ή διαμένοντος εις το εχθρικόν κράτος, είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται με φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα πέντε έτη.