Παράνομοι απεικονίσεις και παρακολουθήσεις

22. Στρατιωτικός, όστις άνευ αδείας της αρμοδίας στρατιωτικής αρχής εν καιρώ πολέμου, ενόπλου στάσεως, καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης ή επιστρατεύσεως-

(α) καταρτίζει εικόνας ή σχέδια οδικών συγκοινωνιών ή τινος των εν άρθρω 20 αναφερομένων τόπων ή των πέριξ αυτού εντός της ακτίνος της καθωρισμένης υπό της αρμοδίας στρατιωτικής αρχής ή εισέρχεται, άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας, εις τινα των τόπων τούτων ή και εις οιονδήποτε η εις τον οποίον είσοδος είναι απηγορευμένη~

(β) παρακολουθεί τας στρατιωτικάς επιχειρήσεις ή ασκήσεις ή ευρέθη άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας, εγγύς στρατιωτικών θέσεων, στρατοπεδεύσεων, ή οχυρωμένων γραμμών ή κατελήφθη εν τοις ειρημένοις τόποις φέρων οιουδήποτε είδους φωτογραφικήν μηχανήν,

είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται με φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα πέντε έτη, εάν δε αι άνω πράξεις διαπράττωνται ουχί εν καιρώ πολέμου, ενόπλου στάσεως, καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης ή επιστρατεύσεως, είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα δύο έτη.