Είσοδος κρύφα εχθρού εις απηγορευμένους τόπους

21. Πας ανήκων εις την στρατιωτικήν υπηρεσίαν του εχθρού, όστις-

(α) συλλαμβάνεται εντός των ορίων της Δημοκρατίας ή υπό του στρατού κατεχομένης περιφερείας μη φέρων την εθνικήν στρατιωτικήν αυτού στολήν, ή

(β) κρύφα εισέρχεται εις τινα των εν τω άρθρω 20 τόπων,

είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται με ισόβια φυλάκιση.