Είσοδος κρύφα εις απηγορευμένους τόπους

20. Στρατιωτικός, όστις εισέρχεται κρύφα εις οχυρόν ή στρατιωτικήν θέσιν, ή έτερον κατάστημα στρατιωτικόν, εις ζώνην στρατιωτικών έργων ή συγκεντρώσεως ή δράσεως ή σταθμεύσεως στρατιωτικών δυνάμεων, ή βιομηχανικόν εργοστάσιον χρησιμοποιούμενον διά τας ανάγκας του στρατού, εάν έπραξε τούτο χάριν ξένου κράτους είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται με φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα δεκατέσσαρα έτη εν πάση δε άλλη περιπτώσει τιμωρείται με φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα πέντε έτη.