Αθέμιτος συλλογή πληροφοριών

19. Στρατιωτικός, όστις εκ προθέσεως και παρανόμως επιτυγχάνει να περιέλθωσιν εις την κατοχήν ή την γνώσιν του έγγραφα ή έτερα πράγματα ή πληροφορίαι εκ των εν άρθρω 70, εδαφίω (6) αναφερομένων, είναι ένοχος κακουργήματος εάν έπραξε τούτο χάριν ξένου κράτους και τιμωρείται με ισόβια φυλάκιση και εν πάση άλλη περιπτώσει είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα τρία έτη.