Προανάκριση
Προανάκριση διεξάγεται για ποινικά αδικήματα που δεν δικάζονται συνοπτικά

92. [Διαγράφηκε]
Διαδικασία κατά την προανάκριση

93. [Διαγράφηκε]
Σύγκρουση αποδείξεων

94. [Διαγράφηκε]
Παραπομπή οργανισμού σε δίκη

95. [Διαγράφηκε]
Τρόπος λήψης ένορκης κατάθεσης σε προανάκριση

96. [Διαγράφηκε]
Λήψη της ένορκης κατάθεσης για την προανάκριση μάρτυρα που ασθενεί, κλπ.

97. [Διαγράφηκε]
Οι ένορκες καταθέσεις στην προανάκριση δύνανται να διαβιβαστούν ως μαρτυρία σε ορισμένες περιπτώσεις

98. [Διαγράφηκε]
Δέσμευση μαρτύρων

99. [Διαγράφηκε]
Δέσμευση μαρτύρων με όρους

100. [Διαγράφηκε]
Διαβίβαση πρακτικών προανάκρισης

101. [Διαγράφηκε]
Ο κατηγορούμενος εφοδιάζεται με αντίγραφο των ένορκων καταθέσεων σε προανάκριση κλπ., έναντι πληρωμής

102. [Διαγράφηκε]
Εξουσία του Δικαστή να δικάσει συνοπτικά κατά τη διάρκεια της προανάκρισης

103. [Διαγράφηκε]
Προανάκριση δύναται να συνεχιστεί από άλλο Δικαστή

104. [Διαγράφηκε]
Μεταφορά υπόθεσης όταν το ποινικό αδίκημα διαπράχτηκε εκτός της κατά τόπο δικαιοδοσίας

105. [Διαγράφηκε]
Παραπομπή σε δίκη χωρίς προανάκριση

106. [Διαγράφηκε]