Λήψη της ένορκης κατάθεσης για την προανάκριση μάρτυρα που ασθενεί, κλπ.

97. Αν φαίνεται στο Δικαστή ότι πρόσωπο που ασθενεί κρίσιμα, μη ενδεχόμενο να αναρρώσει ή ανίκανο να ταξιδεύσει είναι ικανό και πρόθυμο να δώσει ουσιώδη μαρτυρία που αφορά ποινικό αδίκημα δικάσιμο σε μη συνοπτική δίκη για το οποίο κατηγορείται οποιοδήποτε πρόσωπο (ανεξάρτητα αν η προανάκριση δεν διεξάχθηκε ή περατώθηκε ή συνεχίζεται, αλλά όχι μετά την απαλλαγή του κατηγορούμενου), ο Δικαστής δύναται να λάβει την ένορκη κατάθεση του εν λόγω προσώπου με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 96, τηρουμένων οπωσδήποτε των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού.

(2) Ο Δικαστής που λαμβάνει την ένορκη κατάθεση, όταν είναι πρακτικά δυνατό, με ιδιόγραφη διαταγή, προκαλεί επίδοση στον κατήγορο και τον κατηγορούμενο εύλογης ειδοποίησης για την πρόθεση του Δικαστή να λάβει την ένορκη κατάθεση και για το χρόνο και τόπο όπου αυτή θα ληφθεί0 και, αν ο κατηγορούμενος τελεί υπό κράτηση, διατάσσει τον υπεύθυνο λειτουργό για την κράτηση του κατηγορούμενου να μεριμνήσει ώστε αυτός να μεταφερθεί στον τόπο όπου η ένορκη κατάθεση θα ληφθεί για να είναι παρών κατά τη λήψη της ένορκης κατάθεσης και να επαναμεταφερθεί στον τόπο κράτησης:

Νοείται ότι οι διατάξεις της παραγράφου (β) του άρθρου 93 ή του εδαφίου αυτού δεν επηρεάζουν καθόλου το κύρος ένορκης κατάθεσης αν αποδειχτεί ότι αφού επιδοθεί ειδοποίηση όπως προβλέπεται πιο πάνω το πρόσωπο που επηρεάζεται από αυτή, αρνείται ή αμελεί να παραστεί.

(3) Η διαδικασία που εκτίθεται στην παράγραφο (β) του άρθρου 93, εφόσον είναι εφαρμόσιμη, τηρείται σε σχέση με ένορκες καταθέσεις που λήφθηκαν δυνάμει του άρθρου αυτού.

(4) Αν η ένορκη αυτή κατάθεση αφορά ποινικό αδίκημα αναφορικά με το οποίο-

(α) η προανάκριση δεν διεξάχθηκε, ο Δικαστής που την έλαβε την αποστέλλει στον Πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου όπου η προανάκριση θα διεξαχθεί

(β) η προανάκριση περατώθηκε, ο Δικαστής που την έλαβε την αποστέλλει στον Πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου όπου η προανάκριση διεξάχθηκε

(γ) η προανάκριση συνεχίζεται, ο Δικαστής που λαμβάνει την ένορκη κατάθεση την αποστέλλει στον Πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου όπου η προανάκριση συνεχίζεται και κάθε τέτοια ένορκη κατάθεση χρησιμοποιείται ως μαρτυρία και θεωρείται για κάθε σκοπό ότι είναι ένορκη κατάθεση που λήφθηκε κατά την προανάκριση.