Μεταφορά υπόθεσης όταν το ποινικό αδίκημα διαπράχτηκε εκτός της κατά τόπο δικαιοδοσίας

105. Αν κατά τη διάρκεια προανάκρισης, φανεί στο Δικαστή ότι το ποινικό αδίκημα για το οποίο κατηγορείται ο κατηγορούμενος δεν διαπράχτηκε εντός των ορίων της κατά τόπο δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου στο οποίο αυτός συνεδριάζει, αυτός με διάταγμα μεταφέρει την υπόθεση στο Δικαστήριο που έχει την κατά τόπο δικαιοδοσία και δύναται να εκδώσει οποιοδήποτε αναγκαίο ένταλμα για το σκοπό προσαγωγής του κατηγορούμενου ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού.

Το Κατηγορητήριο που καταρτίστηκε, οποιεσδήποτε ένορκες καταθέσεις, προσωπικές υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί, οποιαδήποτε γραμμάτια απόλυσης με εγγύηση και οποιαδήποτε τεκμήρια που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης διαβιβάζονται στο Δικαστήριο στο οποίο μεταφέρθηκε η υπόθεση και το κατηγορητήριο, οι ένορκες καταθέσεις σε προανάκριση, οι προσωπικές υποχρεώσεις, τα εγγυητικά γραμμάτια για απόλυση και τα τεκμήρια χρησιμοποιούνται από κάθε άποψη ωσάν να έγιναν, λήφθηκαν ή παρουσιάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού ή από αυτό.